Nieuwe comitologieverordening per 1 maart 2011 in werking getreden

Contentverzamelaar

Terug Nieuwe comitologieverordening per 1 maart 2011 in werking getreden

De Europese Unie heeft nieuwe regels voor de manier waarop de lidstaten de Europese Commissie controleren als de Commissie EU-regelgeving uitvoert. Deze controle wordt uitgeoefend door comités bestaande uit vertegenwoordigers van de lidstaten. Dit systeem wordt ook wel ‘Comitologie’ genoemd. Na stevige onderhandelingen in Brussel hebben we een nieuwe Comitologieverordening, die het oude ‘Comitologiebesluit’ vervangt. Op 1 maart 2011 is de nieuwe verordening in werking getreden.

Klik hier voor de nieuwe verordening. Klik hier voor meer informatie over comitologie (en delegatie).

Volgens de nieuwe regels zijn er twee soorten comités: adviescomités en onderzoekscomités.

Dit in tegenstelling tot het oude Comitologiebesluit (1999/468) , waarin vier procedures waren opgenomen: adviescomité, het regelgevingscomité, het beheerscomité en het regelgevingscomité met toetsing.

Zit u in een Comitologiecomité? Dan vraagt u zich vast af wat er nu voor uw comité verandert. Er is gekozen voor een automatische aanpassing. Er hoeft dus niet per comité bepaald te worden wat de nieuwe procedure is. Deze automatische aanpassing is te vinden in artikel 13 van de nieuwe verordening. We lopen even langs alle ‘oude’ comités:

Adviescomité (artikel 3 comitologiebesluit)

Dit blijven adviescomités (artikel 4 van de nieuwe verordening). Het adviescomité adviseert de Commissie over de vast te stellen uitvoeringshandeling. De Commissie is niet gebonden aan dit advies, maar dient daarmee uiteraard wel rekening te houden. Het is dus de ‘lichtste’ variant van comitologie.

Beheerscomités (artikel 4 comitologiebesluit)

Dit worden onderzoekscomités (artikel 5 van de nieuwe verordening). De onderzoeksprocedure is de procedure met de zwaarste controle door de Lidstaten. Essentie is dat de Europese Commissie overruled kan worden. Indien het onderzoekscomité (eventueel in twee instanties via een beroepscomité) een negatief advies uitbrengt, is dit bindend en kan de Europese Commissie de maatregel niet vaststellen.

Regelgevingscomités (artikel 5 comitologiebesluit)

Dit worden onderzoekscomités (artikel 5 van de nieuwe verordening).

Regelgevingscomité met toetsing (artikel 5bis comitologiebesluit)

Deze procedure, ook wel ‘PRAC’ genoemd (naar de Franse afkorting ervan), komt niet terug in de nieuwe verordening en mag ook niet meer worden voorgesteld in nieuwe wetgevingsvoorstellen. Post-Lissabon is er een nieuw artikel 290 VWEU, dat gaat over het delegeren van quasi-wetgevende bevoegdheden aan de Commissie door de Uniewetgever. Dit is vergelijkbaar met de PRAC, al is het niet één op één hetzelfde. Hier geldt geen automatische aanpassing.

Voorlopig blijft de PRAC bestaan wanneer deze in bestaande wetgeving (vóór 1 december 2009) wordt aangewezen. De Commissie heeft in een verklaring aangekondigd dat alle bestaande PRAC-procedures tegen het licht worden gehouden om te aan te passen aan de nieuwe situatie. In veel gevallen zal dat betekenen dat de PRAC-procedure overgaat naar de bevoegdheid van de Commissie om gedelegeerde handeling vast te stellen (op basis van artikel 290 VWEU). Hiervoor dienen de betreffende verordeningen en richtlijnen te worden aangepast. De Commissie zal met passende voorstellen komen. De Commissie zal hierbij rekening moeten houden met de afspraken die tussen Commissie, Raad en EP worden gemaakt over de toepassing van artikel 290 VWEU.