Seminars 2019

Seminars 2019

ECER seminar Actualiteiten externe betrekkingen van de Unie

Op dinsdag 26 maart 2019 vond het ECER-seminar ‘Actualiteiten externe betrekkingen van de Unie’ plaats. Met een Unie die zich ook buiten haar grenzen blijft manifesteren een interessant en actueel onderwerp. Onder voorzitterschap van Esther Verschuur, plv. hoofd ECER, belichtten vijf sprekers de juridische kaders, de ontwikkelingen in de EU-rechtspraak en hun ervaringen met de Brusselse onderhandelingspraktijk. Het seminar werd bezocht door een zeventigtal geïnteresseerden.

Laurens Ankersmit, universitair docent Europees recht aan de Universiteit van Amsterdam besprak de bevoegdheden van de Unie op het gebied van externe betrekkingen. Ankersmit heeft jarenlang in Brussel gewerkt bij ClientEarth, waar hij zich onder meer heeft bezig gehouden met grote handelsakkoorden die de Unie wilde sluiten, zoals TTIP en CETA.

Dirk Klaasen nam het stokje over. Dirk werkt op de Permanente Vertegenwoordiging bij de EU (PV EU), waar hij zich bezig houdt met handel en zitting heeft in het Trade Policy Committee (TPC) van de Raad. Dit comité verleent de Commissie advies en bijstand bij het onderhandelen over handelsovereenkomsten. Klaasen lichtte toe hoe de Unie zich voorbereidt op de standpuntbepalingen van de Unie in internationale handelsfora en ging nader in op bilaterale akkoorden en contacten.

Na een korte pauze sprak Sonja Boelaert, werkzaam bij de Juridische Dienst van de Raad, over haar ervaringen. Mevrouw Boelaert ging uitgebreid in op de recente ontwikkelingen in de jurisprudentie van het EU-Hof over het onderhandelingsproces van internationale overeenkomsten van de Unie. Daarbij besteedde zij bijzondere aandacht aan de verhoudingen tussen de instellingen onderling en het samenspel met de lidstaten.

Vierde spreker was Jip Mennen, net als Dirk Klaasen werkzaam bij de PVEU. Mennen houdt zich onder meer bezig met de EU-inzet binnen de VN-mensenrechtenfora. In dat kader is zij ook actief in de raadswerkgroep COHOM (de groep rechten van de mens). Zij zette levendig uiteen hoe de Unie op dit gebied is georganiseerd en hoe de EU-inzet binnen de VN-mensenrechtenfora wordt voorbereid.

Liesbeth A Campo sloot af. Liesbeth is werkzaam als jurist op de afdeling Europees Recht bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. Zij adviseert regelmatig beleidsdirecties over juridische kwesties bij externe betrekkingen van de Unie. Zij belichtte het juridisch kader bij standpuntbepalingen van de Unie op internationale fora. Dit is een onderwerp waar tussen de Unie en de lidstaten meer dan eens discussie ontstaat over de vraag wie bevoegd is. A Campo leidde het publiek aan de hand van een uitgebreid stroomschema langs de recente Raadspraktijk en jurisprudentie van het EU-Hof.

ECER-DIE seminar over de Europese Parlementsverkiezingen 

Op 14 mei 2019 organiseerden ECER en de beleids Directie Integratie Europa (DIE) van het Ministerie van Buitenlandse Zaken een seminar over de verkiezingen voor het Europees Parlement (zie ook dit ECER-bericht met aankondiging van het seminar).

Tijdens dit seminar werd ingegaan op actuele ontwikkelingen en institutionele aspecten rondom de Europese verkiezingen die plaatsvonden van 23 tot en met 26 mei 2019. Naast de spelregels rondom de EP-verkiezingen kwamen onderwerpen als mogelijkheden tot coalitievorming, nieuwe spelregels tussen EP en andere EU-instellingen en de invloed van de Brexit op de samenstelling van het EP aan de orde. Als sprekers traden op: Hans Klok (ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties), Andre Krouwel (Vrije Universiteit), Job van den Berg (Permanente Vertegenwoordiging Brussel) en Judith Sargentini (lid Europees Parlement).

In het kader van het ECER-DIE seminar werd een factsheet opgesteld met een overzicht van de voornaamste Europeesrechtelijke issues die rondom de EP-verkiezingen 2019 aan bod kwamen op het seminar. Dat factsheet is hier in te zien.