Toekomstige relatie EU-VK

Toekomstige relatie EU-VK

Dit dossier bevat de belangrijkste gebeurtenissen en documenten over de onderhandelingen tussen de EU en het VK over hun toekomstige relatie na het verstrijken van de overgangsperiode eind 2020.

> Mandaat (februari 2020)

> Ontwerpmandaat (februari 2020)

> Politieke verklaring (oktober 2019)

 

Mandaat (februari 2020)

De Raad heeft het mandaat voor de Commissie vastgesteld om onderhandelingen met het VK te openen over een nieuw partnerschap.

Ontwerpmandaat (februari 2020)

De Europese Commissie heeft een aanbeveling aan de Raad gedaan om onderhandelingen te openen over een nieuw partnerschap met het Verenigd Koninkrijk. Dat moet in de plaats komen van de overgangsregelingen in het Terugtrekkingsakkoord die tot eind dit jaar van kracht zijn. Het kabinet heeft een brief over het conceptmandaat aan het parlement gestuurd. Ook de Britse regering heeft inmiddels haar standpunt over de komende onderhandelingen bekend gemaakt.

naar boven

 

Politieke verklaring (oktober 2019)

Tegelijk met het Terugtrekkingsakkoord is een politieke verklaring opgesteld waarin het kader is geschetst voor de toekomstige betrekkingen tussen de EU en het VK. Op een groot aantal onderwerpen is de richting aangegeven van de toekomstige verdragsrelatie. Beide partijen gaan zich ervoor inzetten dat die akkoorden voor zover mogelijk vanaf het eind van de overgangsperiode van toepassing zullen zijn ( artikel 184 TA ). Daartoe zal de Raad zo snel mogelijk na de terugtrekking een mandaat vaststellen voor de onderhandelingen door de Commissie. De Nederlandse inzet is door het kabinet aan de kamers gestuurd. De Europese Commissie heeft Michel Barnier benoemd tot hoofonderhandelaar voor de toekomstige relatie met het VK. De Europese Raad zal waar nodig verdere algemene politieke sturing overeenkomen. Tussen de bijeenkomsten van de Europese Raad in zullen de Raad Algemene Zaken en het Coreper, bijgestaan door de speciale Raadsgroep Verenigd Koninkrijk, zorgen dat de onderhandelingen overeenkomstig de door de Europese Raad overeengekomen algemene standpunten en beginselen en het onderhandelingsmandaat van de Raad gevoerd worden, en zullen zij waar nodig verdere sturing bieden, “ten volle rekening houdend met zowel het belang van de EU als het doel een resultaat te halen dat voor alle lidstaten rechtvaardig en billijk is en de belangen van onze burgers beschermt.”

naar boven