Zoeken in Agenda

Web content search

26 apr

Consultatie over een tussenevaluatie van het Douanewetboek van de Unie

Activiteitendata
-
online

De Europese Commissie is een consulatie gestart over h et douanewetboek van de Unie (DWU) dat het omvattende EU-kader voor douanevoorschriften en bijbehorende IT-systemen die zijn aangepast aan een meer gemondialiseerde handelsomgeving en moderne communicatiemiddelen omvat. Het DWU beoogt de grensoverschrijdende goederenstromen te vergemakkelijken en tegelijkertijd de financiële en economische belangen van de Unie en lidstaten te beschermen, evenals de veiligheid en beveiliging van de Europese burgers. Het DWU werd vastgesteld in oktober 2013. De materiële bepalingen ervan zijn in mei 2016 van kracht geworden. Het pakket bestaat uit de belangrijkste EU-Verordening 952/2013 en een aantal rechtshandelingen tot vaststelling van aanvullende regels, procedurevoorschriften voor de uitvoering ervan en een werkprogramma voor de ontwikkeling en uitrol van een reeks elektronische systemen die nodig zijn voor de uitvoering van douaneprocessen. Aangezien de douane-unie een exclusieve bevoegdheid is van de Unie, wordt douanewetgeving op EU-niveau vastgesteld, terwijl de lidstaten verantwoordelijk zijn voor de uitvoering ervan, via hun nationale douanediensten. In 2018 heeft de Europese Commissie zich verbonden om uiterlijk in 2021 een tussentijdse evaluatie uit te voeren van het wetgevings- en IT-kader van het DWU om de balans op te maken wat betreft de tenuitvoerlegging in alle lidstaten, om de doeltreffendheid, efficiëntie, relevantie, samenhang met verwant beleid en EU-meerwaarde te evalueren, en om er lessen uit te trekken. De bedoeling van deze raadpleging is om de standpunten en ervaringen te verzamelen van belanghebbende partijen (waaronder douaneautoriteiten, bedrijven, particulieren en andere belanghebbenden) met betrekking tot het DWU en de uitvoering ervan. Deze standpunten zullen worden gebruikt als basis voor de conclusies van de tussentijdse evaluatie en om manieren te vinden om de werking van het DWU te verbeteren.

De consultatie loopt van 26 april tot 19 juli 2021.