‘Verdrag van Lissabon versterkt de rol van religie in de EU’

Contentverzamelaar

‘Verdrag van Lissabon versterkt de rol van religie in de EU’

Volgens Commissievoorzitter Barroso en EP-voorzitter Pöttering hebben religieuze gemeenschappen in de EU baat bij inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon. Op dit moment vindt een interreligieuze dialoog plaats op vrijwillige basis. Met het Verdrag van Lissabon zou deze dialoog een juridische basis krijgen. De opmerkingen van beide leiders zijn gericht aan de Ierse kiezer, die later dit jaar de kans krijgt zich door middel van een referendum uit te spreken over het verdrag.

Het Verdrag van Lissabon bevat verschillende bepalingen over religie (zie artikel 17 van het Verdrag betreffende de Werking van de Europese Unie):

1. De Unie eerbiedigt de status die kerken en religieuze verenigingen en gemeenschappen volgens het nationaal recht in de lidstaten hebben, en doet daaraan geen afbreuk.
2. De Unie eerbiedigt tevens de status die de levensbeschouwelijke en niet-confessionele organisaties volgens het nationaal recht hebben.
3. De Unie voert een open, transparante en regelmatige dialoog met die kerken en organisaties, onder erkenning van hun identiteit en hun specifieke bijdrage.

De aartsbisschop van Dublin heeft zich achter goedkeuring van het Verdrag van Lissabon geschaard. Volgens hem is er veel onwetendheid in Ierland over de gevolgen van het Verdrag. Zo is een van de angsten dat Ierland in de toekomst verplicht wordt om abortus te legaliseren. Het Tsjechische voorzitterschap werkt op dit moment aan extra juridische waarborgen voor Ierland in het Verdrag van Lissabon om te garanderen dat dit niet geval is.

De formele religieuze dialoog in het EU-Verdrag is opmerkelijk. Een soortgelijke bepaling is niet terug te vinden in nationale constituties. Eerder sneuvelde een voorstel om een specifieke verwijzing naar het christelijk geloof op de nemen in de preambule van de Grondwet voor Europa. Dit voorstel was overigens afkomstig van het lid van de Europese Conventie Teufel (CDU).