Over het ECER

Over het ECER

Het Expertisecentrum Europees Recht is een initiatief van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het ECER staat ten dienste van de departementen en heeft tot doel expertise op het gebied van het Europees recht binnen de centrale overheid te bevorderen, mede ter bevordering van een consistente behandeling van Europeesrechtelijke vraagstukken.

De ECER-website is de 'one-stop-shop' voor departementen met informatie over Europees recht en de praktische aspecten daarvan. Informatie uit vele bronnen wordt hier samengebracht en op een toegankelijke manier ontsloten en toegelicht.
Daarnaast organiseert het ECER seminars en cursussen en verzorgt het een nieuwsbrief.

De informatie op deze website is specifiek bedoeld voor de medewerkers van de kerndepartementen. Ook belangstellenden van buiten de ministeries kunnen het grootste gedeelte van de website raadplegen en kennis nemen van de beschikbare informatie. Echter, vanwege de beperkte capaciteit van het ECER kan alleen ondersteuning worden geboden aan de primaire doelgroep van het ECER: medewerkers van de Haagse departementen. Deze medewerkers kunnen eventuele vragen over- of suggesties voor websitecontent mailen naar djz-ecer@minbuza.nl  
Ook eventuele (ECER) netwerk-vragen van medewerkers van de kerndepartementen kunnen via dit mailadres aan het ECER worden voorgelegd. 

Belangstellenden kunnen zich aanmelden voor de ECER-nieuwsbrief, zodat zij automatisch op de hoogte blijven van het laatste Europeesrechtelijke nieuws en de activiteiten van het ECER. Aanmelden voor de ECER-nieuwsbrief kan door een mailtje te sturen aan djz-ecer@minbuza.nl 

 

About ECER

The Expertise Centre for European Law (ECER) is an initiative of the Dutch Ministry of Foreign Affairs. The ECER is at the service of the Dutch ministries and aims to promote expertise in European law within central government, also with a view to promoting consistent treatment of European law related issues.

The ECER website is the one-stop-shop for departments with information on European law and policy and its practical aspects. Information from many sources is brought together here and presented and explained in an accessible way.

ECER also organises seminars and courses and publishes a newsletter.

The information on this website is specifically intended for the staff of the core ministries. Interested parties from outside the ministries can also consult most of the website content and take note of the information available. However, due to ECER's limited capacity, support can only be provided to the primary target group of ECER: employees of The Hague-based departments. These employees can e-mail any questions or suggestions for website content to djz-ecer@minbuza.nl    

Interested parties can subscribe to the ECER newsletter, which will automatically keep them informed of the latest European law and policy news and ECER's activities. To subscribe to the ECER newsletter, please send an e-mail to djz-ecer@minbuza.nl