14 februari: EP persbriefing dienstenrichtlijn

Contentverzamelaar

14 februari: EP persbriefing dienstenrichtlijn

Vrij verkeer van diensten op de interne markt

08-02-2006 - 15:41 Persbriefing EP

De leden van de commissie interne markt zijn het erover eens dat diensten van algemeen belang die van overheidswege worden verstrekt, van het toepassingsgebied van de richtlijn ter liberalisering van diensten zijn uitgezonderd.

De commissie volgt het voorstel van rapporteur Evelyne GEBHARDT (PES, DE) om daarnaast nog bepaalde diensten van het toepassingsgebied van de richtlijn uit te zonderen zoals:

  • gokactiviteiten en loterijen;
  • audiovisuele diensten (waaronder filmvoorstellingen);
  • professionele diensten waarbij openbaar gezag wordt uitgeoefend (zoals notarisdiensten);
  • diensten op het gebied van de gezondheidszorg.

Uitgezonderd worden eveneens bankdiensten, diensten op het gebied van kredietverlening, verzekeringen, bedrijfs- en particuliere pensioenen, investeringen en betalingsdiensten.

Naast het toepassingsgebied van de richtlijn, is het oorsprongslandbeginsel zeer controversieel. Volgens dat beginsel kan een dienstverlener die een zetel heeft in een EU-lidstaat overal in de EU zijn diensten aanbieden onder de voorwaarden die gelden in het land waar de dienstverlener zetelt (in plaats van het land waar hij zijn diensten aanbiedt). De Europese Commissie definieert dit als volgt: "De lidstaten zien erop toe dat de dienstverrichters alleen moeten voldoen aan de nationale bepalingen van hun lidstaat van oorsprong [...]." De rapporteur vindt dit veel te ver gaan en vreest, dat sociale dumping plaats zal vinden wanneer diensten zullen worden aangeboden vanuit lidstaten met lage beschermingsniveaus voor werknemers.

De internemarktcommissie neemt een amendement aan van de EVP-ED, ALDE en UEN-fracties dat dicht bij het Commissievoorstel ligt. Het heet nu: "De lidstaten eerbiedigen het recht van dienstverleners om diensten te verlenen in een andere lidstaat dan die waar zij gevestigd zijn. Indien zij een dienst verlenen zijn op hen uitsluitend de bepalingen van de lidstaat van vestiging van toepassing die betrekking hebben op de toegang tot en het uitvoeren van een dienstenactiviteit, met name de eisen inzake vestiging en bedrijfsvoering van de dienstverlener, zijn gedrag, de kwaliteit of inhoud van de dienst, normen en certificaten."

De internemarktcommissie bepaalt verder dat het oorsprongslandbeginsel (dat door de commissie overigens als begrip uit de tekst van de richtlijn wordt geschrapt), niet geldt voor diensten van algemeen belang die door private ondernemingen worden verstrekt. Het betreft:

  • de transmissie, distributie en levering van elektriciteit;
  • postdiensten;
  • de transmissie, distributie, levering en opslag van aardgas;
  • de levering en distributie van water en dienstverrichting in verband met afvalwater;
  • afvalbehandeling;
  • de gerechtelijke inning van schuldvorderingen.

Eveneens uitgezonderd van het oorsprongslandbeginsel worden de regels die bepaalde activiteiten voorbehouden aan bepaalde beroepen (bijvoorbeeld ten aanzien van dierproeven, dierenartsen en het monopolie van juristen op het geven van juridisch advies), alsmede alle bepalingen van internationaal privaatrecht, met name die betreffende verbintenissen.

De leden accepteren het principe dat de 'Bolkesteinrichtlijn', zoals de richtlijn naar zijn geestelijk vader ook wel genoemd wordt, een kaderrichtlijn is en niet een verzameling van sectorale richtlijnen. Al doende weet de commissie interne markt en consumentenbescherming het aantal amendementen terug te brengen van 1602 tot 213.

Evelyne Gebhardt (PES, DE)
Rapporteur

VERSLAG over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende diensten op de interne markt

Procedure: Medebeslissing, eerste lezing
Stemming in commissie: 25-10-5
Debat: 14 februari 2006
Stemming: 16 februari 2006

Voor nadere informatie:
Cezary Lewanowicz
(Straatsburg) Tel.:(33-3) 881 74903
(Brussel) Tel.:(32-2) 28 44659
e-mail: imco-press@europarl.eu.int