1998 - Advies arrest Inter-Wallonie (C-126/96)

Contentverzamelaar

1998 - Advies arrest Inter-Wallonie (C-126/96)

In dit arrest verduidelijkt het Hof hoe de lidstaten (niet) moeten handelen gedurende de implementatietermijn van een richtlijn. In beginsel mogen de lidstaten tijdens deze termijn geen met de richtlijn strijdige nationale (omzettings)maatregelen vaststellen. Het kan echter noodzakelijk zijn om gedurende de implementatietermijn toch met de richtlijn strijdige regelingen vast te stellen. Het belang van de onderhavige uitspraak is er in gelegen, dat thans duidelijkheid wordt verschaft hoe de nationale wetgever dan te werk moet gaan.

De ICER heeft in dit verband een beleidslijn ontwikkeld om te waarborgen, dat tijdens de implementatietermijn de nodige maatregelen worden genomen ter verzekering, dat het richtlijnresultaat bij het verstrijken van deze terrnijn zal worden bereikt.