1999 - Advies arrest Kortas (C-319/97)

Contentverzamelaar

1999 - Advies arrest Kortas (C-319/97)

In het arrest Kortas (HvJ EG zaak C-319/97) heeft het Hof van Justitie EG meer duidelijkheid verschaft over de betekenis en rechtsgevolgen van de meldingsprocedure van artikel 100A, lid 4, EG, thans artikel 95, leden 4-9, EG. Deze bepaling bevat voorschriften voor bepaalde gevallen waarin een lidstaat nationale maatregelen wil toepassen die verdergaande bescherming bieden op onder meer milieu- of gezondheidsgronden dan een EG-besluit, waarbij harmonisatie op het gebied van de interne markt wordt doorgevoerd, voorschrijft. Dergelijke nationale maatregelen moeten ter kennis van de Commissie worden gebracht (notificatie) en moeten door de Commissie bevestigd worden.

In dit advies wordt een analyse gegeven van het arrest (1), waarna wordt ingegaan op de gevolgen van het arrest voor de bestuurs- en handhavingspraktijk (2) alsmede voor onderhandelaars en de wetgever (3). Tevens worden kort de risico's van eventuele schadeacties geschetst (4). Het advies bevat tenslotte conclusies en aanbevelingen (5).