1999 - Advies handhaving niet in het Nederlands gestelde normen

Contentverzamelaar

1999 - Advies handhaving niet in het Nederlands gestelde normen

Als gevolg van een arrest van de Hoge Raad kan strafrechtelijke handhaving van niet vertaalde verdragsbepalingen waarnaar in de Nederlandse regelgeving wordt verwezen, niet plaatsvinden (arrest van 24 juni 1997, NJ 1998, 70). Kort gezegd oordeelt de Hoge Raad dat voor de strafbaarheid van overtreding van in een internationale overeenkomst neergelegde voorschriften, vereist is dat deze voorschriften in de Nederlandse taal bekend zijn gemaakt. Hoewel er sprake is van één arrest van de Hoge Raad meent de ICER dat het arrest door zijn principiële karakter ook gevolgen kan hebben voor andere dan de aan de casus ten grondslag liggende regelgeving. Daarom heeft de ICER onderzocht in welke mate in EG-regelgeving verwezen wordt naar normen die niet in het Nederlands zijn gesteld, terwijl die normen strafrechtelijk of bestuursrechtelijk gehandhaafd worden.