2000 - Advies mededingingsaspecten bedrijfspensioenfondsen

Contentverzamelaar

2000 - Advies mededingingsaspecten bedrijfspensioenfondsen

In dit advies wordt ingegaan op de betekenis van de arresten Albany, Brentjens en Drijvende Blokken voor pensioenfondsen en pensioenregelingen die tot stand komen in overleg tussen sociale partners. De ICER stelt vast dat het Hof van Justitie in deze arresten de vrijheid van de sociale partners respecteert om afspraken te maken gericht op de verbetering van de werkgelegenheids-en arbeidsvoorwaarden van werknemers zonder daarbij te worden beperkt door het mededingingsrecht. In het verlengde daarvan ligt de vrijheid van de lidstaten om dergelijke afspraken verplicht op te leggen aan niet-georganiseerde werkgevers en werknemers, als onderdeel van hun sociaal beleid.