2000 - Advies vergunningen in EG-rechtelijk kader

Contentverzamelaar

2000 - Advies vergunningen in EG-rechtelijk kader

Wanneer wordt overwogen om een verbod behoudens vergunning in te voeren, danwel dit instrument juist niet of niet langer te hanteren, moet het voornemen hiertoe overeenstemmen met EG-besluiten betreffende dezelfde materie. Zowel bij de implementatie van richtlijnen en verordeningen via - nieuwe of bestaande - nationale regelgeving als bij autonome nationale initiatieven is het van belang dat het nationale instrumentarium strookt met hetgeen hieromtrent in de relevante EG-besluiten is voorgeschreven. Daarom is het van belang om, wellicht nog meer welbewust dan nu het geval is, in de onderhandelingen bij de totstandkoming van nieuwe EG-regelgeving, ook de gevolgen van het EG-besluit voor het nationaal te hanteren instrumentarium mee te wegen.