2002 - Advies omzetting notificatieverplichtingen

Contentverzamelaar

2002 - Advies omzetting notificatieverplichtingen

Notificatiebepalingen, te vinden in EG- en andere internationale regelgeving, behelzen de verplichting van een land of nationale instelling om bepaalde gegevens aan een ander land of een internationale instelling mee te delen.

In de ICER is mede naar aanleiding van de Securitel-zaak de vraag gerezen in hoeverre naast de door de ministeries reeds getroffen procedurele maatregelen voor naleving van notificatieverplichtingen, omzetting van die verplichtingen in nationale regelgeving noodzakelijk en wenselijk is om de naleving te verzekeren. De ICER acht het voor een goede uitvoering van het EG-recht wenselijk op dit punt een consistente algemene lijn te ontwikkelen.

De ICER beperkt zich in dit advies tot EG-rechtelijke notificatieverplichtingen en laat andere internationaalrechtelijke notificatieverplichtingen vooralsnog buiten beschouwing. Dit omdat deze verreweg het meeste voorkomen en de gevolgen van niet-notificatie en van niet-omzetting daarvan (verdragsinbreukprocedure bij het Hof van Justitie van de EG en in bepaalde gevallen niet-toepasselijkheid van een nationale maatregel), voor zover nu kan worden overzien, het meest ingrijpend zijn.