2007 - Advies Formele Rechtskracht

Contentverzamelaar

2007 - Advies Formele Rechtskracht

Het Nederlandse beginsel van de formele rechtskracht van besluiten houdt in, dat een besluit van een bestuursorgaan waartegen niet tijdig of tevergeefs bezwaar of beroep is aangetekend, daarna niet meer kan worden aangevochten, hoe onjuist het besluit ook is. In het arrest-Kühne van 13 januari 2004 heeft het Hof van Justitie van de EG dit beginsel enigszins gerelativeerd. In bepaalde gevallen moet een besluit dat in strijd is met het Europese recht, toch worden heroverwogen, ook al is geen bezwaar of beroep meer mogelijk.

Enkele maanden eerder oordeelde het Hof in de zaak-Köbler dat een lidstaat onder omstandigheden aansprakelijk kan zijn voor schade die het gevolg is van een onherroepelijke uitspraak van de hoogste nationale rechter die in strijd is met het gemeenschapsrecht. Naar Nederlands recht bestond een dergelijke aansprakelijkheid tot dusver in beginsel niet.

De ICER heeft een werkgroep ingesteld om te onderzoeken welke gevolgen deze uitspraken hebben voor de Nederlandse rechtsorde.