2008- Rapport Auroux

Contentverzamelaar

2008- Rapport Auroux

Op 18 januari 2007 heeft het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen het arrest Jean Auroux e.a. tegen Commune de Roanne (hierna: het arrest Auroux) gewezen. Dit arrest heeft betrekking op een project voor stedelijke ontwikkeling in de Franse gemeente Roanne.

In het arrest bevestigt het Hof dat de gemeente Roanne het bouwproject, bestaande deels uit openbare voorzieningen en deels uit commercieel vastgoed in zijn geheel had moeten aanbesteden met inachtneming van de Europese aanbestedingsregels.

Het arrest heeft in Nederland onrust veroorzaakt bij partijen die betrokken zijn bij gebiedsontwikkeling: zowel bij overheden op centraal en decentraal niveau als bij verschillende marktpartijen, waaronder projectontwikkelaars en bouwbedrijven. Het arrest heeft onrust veroorzaakt omdat het de vraag oproept of het arrest gevolgen heeft voor de Nederlandse praktijk van gebiedsontwikkeling. En zo ja, wat zijn dan die gevolgen, juridisch gezien maar ook praktisch?

Het arrest lezende is het antwoord op bovenstaande vraag niet eenvoudig te geven. De rechtsverhouding in de zaak Auroux is niet één op één gelijk te stellen met de rechtsverhouding van een publiek-private samenwerkingsovereenkomst (PPS) voor gebiedsontwikkeling. Er zijn echter wel parallellen, waarbij met name aandacht verdient de wijze waarop het Hof de overeenkomst tussen de gemeente en de gemengde vennootschap voor stadsontwikkeling analyseert.

Het rapport heeft zowel tot doel inzicht te geven in de overwegingen van het Hof als meer duidelijkheid te verschaffen over de gevolgen van het arrest Auroux voor de Nederlandse praktijk van gebiedsontwikkeling.

Gerelateerde documenten