2013: het Jaar van de Burger

Contentverzamelaar

2013: het Jaar van de Burger

‘Het Europese jaar van de Burger’ is geen promotie-campagne van de fastfoodhoreca, maar een initiatief van het Europees Parlement en de Raad om de burger beter te informeren over zijn rechten en mogelijkheden in de Europese Unie. Dit om het werken, studeren of wonen in een ander land van de EU te vergemakkelijken. En tegelijk de uitoefening door burgers van de Unie van de andere aan het burgerschap van de Unie verbonden rechten te bevorderen.

11.9 miljoen Unieburgers wonen in een andere lidstaat dan het land waarvan zij onderdaan zijn. Ongeveer 35 procent van de EU burgers zou werk in een andere lidstaat serieus overwegen, zou hen dit aangeboden worden. Toch deinst één op de vijf terug voor de mogelijke obstakels die zij tegen kunnen komen.

Te weinig informatie en de taalbarrière is voor de meesten de grootste belemmering om een baan in een ander EU land aan te nemen. De burger die een dergelijke stap overweegt, informeert voornamelijk over sociale zekerheid, maar bijvoorbeeld ook over de erkenning van diploma’s. Een belangrijk punt van aandacht voor de Unie is de informatiestroom naar de burger betreffende studie, werk en leven in een andere lidstaat. Juiste en volledige informatie is cruciaal in de overweging en draagt bij aan de interne markt. Meerdere programma’s bedoeld voor ondersteuning van de EU burger krijgen extra aandacht, voorbeelden zijn: Solvit (een online netwerk oplossing zoekend voor problemen die het gevolg zijn van een verkeerde toepassing van de interne marktregels door overheidsinstanties), Eures (voor informatie over banen en leermogelijkheden in Europa) en Ploteus dat bedoeld is ter ondersteuning van studenten in Europa.

De bedoeling van dit initiatief is het bewust maken van de EU burger van de rechten die zij in deze context hebben.  Ook worden burgers gestimuleerd om actief deel te nemen aan de beleidsvorming in de Unie. Sinds april 2012 heeft de Europese burger de mogelijkheid om de Europese Commissie te verzoeken een wetsvoorstel over een bepaald onderwerp te maken waarvoor de EU wetgevingsbevoegdheid heeft. Het zogenaamde ‘Burgerinitiatief’ is opgenomen in het Verdrag van Lissabon. De belangrijkste voorwaarden zijn: tenminste 1 miljoen handtekeningen van burgers uit tenminste zeven verschillende EU landen. De Unie zal 2013 aangrijpen om de burger via alle mogelijke kanalen te informeren over zijn rechten en mogelijkheden in de Europese Unie.

Meer informatie over het jaar van de burger en het burgerinitiatief is te vinden op: http://europa.eu/citizens-2013/nl/home.

De tekst van het besluit staat hier.