2023 wordt het Europees jaar van de Vaardigheden

Contentverzamelaar

2023 wordt het Europees jaar van de Vaardigheden

Na het Europees jaar van de Jeugd in 2022 is het in 2023 het Europees jaar van de Vaardigheden. In 2023 wil de Europese Commissie zich hiermee richten op versterking van het concurrentievermogen van de Europese Unie, het doeltreffender maken van investeringen, samenwerken met bedrijven, de behoeften van het bedrijfsleven op de aspiraties van de mensen afstemmen en talenten naar het Europese continent aantrekken.

Medio oktober 2022 bracht de Europese Commissie een voorstel (EN) voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad uit over 2023 als het Europees jaar van de Vaardigheden. Het Europees Parlement en de Raad zullen het voorstel van de Commissie nu bespreken, waarbij rekening wordt gehouden met de adviezen van het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's.

Met het Europees Jaar van de Vaardigheden stelt de Commissie voor om in samenwerking met het Europees Parlement, de lidstaten, de sociale partners, openbare en particuliere diensten voor arbeidsvoorziening, kamers van koophandel en industrie, aanbieders van onderwijs en opleiding en werknemers en bedrijven, een nieuwe impuls te geven aan een leven lang leren. Dit kan door:

  • Meer, doeltreffendere en inclusievere investeringen in opleiding en bijscholing te bevorderen om het volledige potentieel van de Europese beroepsbevolking te benutten en mensen te ondersteunen bij de overgang van de ene baan naar de andere.
  • Ervoor te zorgen dat vaardigheden relevant zijn voor de behoeften van de arbeidsmarkt, onder andere door samen te werken met sociale partners en bedrijven.
  • De ambities en vaardigheden van mensen af te stemmen op de vacatures op de arbeidsmarkt, met name voor de groene en de digitale transitie en het economisch herstel. Bijzondere aandacht zal ernaar uitgaan meer mensen aan te moedigen de arbeidsmarkt op te gaan, met name en jongeren die geen onderwijs of opleiding volgen en geen werk hebben en vrouwen.
  • Mensen uit derde landen aan te trekken met vaardigheden die de EU nodig heeft, onder meer door de leermogelijkheden en mobiliteit te versterken en de erkenning van kwalificaties te vergemakkelijken.

Om deze doelstellingen te verwezenlijken, wil de Commissie bij- en omscholingsmogelijkheden bevorderen, bijvoorbeeld door bekendheid te geven aan EU-initiatieven en -financieringsmogelijkheden om het gebruik en de uitvoering ervan in de praktijk te ondersteunen. Ook worden in de EU evenementen en bewustmakingscampagnes georganiseerd om het wederzijds leren van partners op het gebied van bij- en omscholing te ondersteunen. Het Jaar van de Vaardigheden moet ook helpen bij de verdere ontwikkeling van kennisinstrumenten voor de vaardigheidsbehoeften en instrumenten voor meer transparantie en een gemakkelijkere erkenning van kwalificaties van binnen en buiten de EU.

Om de nationale activiteiten op dit gebied te coördineren, roept de Commissie de lidstaten op een nationale coördinator voor het Europees Jaar van de Vaardigheden aan te wijzen.

Voor het Europees Jaar van de Vaardigheden kan worden voortgebouwd op lopende EU-initiatieven om vaardigheden te ondersteunen en de toepassing ervan te vergroten zoals:

Er is financiering en technische bijstand van de EU beschikbaar om de investeringen van de lidstaten in bij- en omscholing te ondersteunen. Gedacht kan onder meer worden aan:

Meer informatie:

Persbericht Europese Commissie
Website Europese Commissie over Vaardigheden en kwalificaties
ECER-bericht: Eurobarometer over het Europees jaar van de Jeugd laat zien dat jongeren steeds actiever worden (11 mei 2022)