21 februari: Hof beveelt toekenning Oostenrijkse zorguitkering aan gehandicapt kind van grensarbeider

Contentverzamelaar

21 februari: Hof beveelt toekenning Oostenrijkse zorguitkering aan gehandicapt kind van grensarbeider

Pers en Voorlichting

PERSCOMMUNIQUE nr. 16/06

21 februari 2006

Arrest van het Hof van Justitie in zaak C-286/03

Silvia Hosse / Land Salzburg

HET GEZiNSLID VAN EEN GRENSARBEIDER DAT BIJ HEM WOONt KAN NIET HeT RECHT WORDEN ONThouDen OP EEN VERZORGINGSUITKERING die wordt VERLEEND DOOR DE AUTORITEITEN VAN DE PLAATS WAAR DE ARBEID WORDT VERRICHT

Een communautaire verordening regelt de socialezekerheidssituatie van werknemers en hun gezinsleden, die zich binnen de Gemeenschap verplaatsen. Deze verordening is van toepassing op alle wettelijke regelingen betreffende takken van sociale zekerheid die met name betrekking hebben op prestaties bij ziekte. De verordening is daarentegen niet van toepassing op de wettelijke regeling van een lidstaat betreffende de in een bijlage van de verordening genoemde bijzondere, niet op premie- of bijdragebetaling berustende prestaties die slechts op een gedeelte van zijn grondgebied worden toegekend. Voor Oostenrijk worden prestaties uit hoofde van de wetgeving van de Bundesländer voor gehandicapten en personen die zorg behoeven, beschouwd als dergelijke bijzondere prestaties.

Sven Hosse, die de Duitse nationaliteit bezit, werkt als grensarbeider in Oostenrijk als leraar in het Land Salzburg. Hij betaalt belasting en draagt sociale premies af in Oostenrijk, en is in die lidstaat aangesloten bij de ziektekostenverzekering. Hij woont in Duitsland aan de grens met Oostenrijk met zijn dochter Silvia, die ernstig gehandicapt is. Daarom is voor Silvia verzorgingsuitkering aangevraagd ingevolge een wet van het Land Salzburg. Dit Land heeft de aanvraag afgewezen op grond dat deze wet bepaalt dat de hulpbehoevende slechts voor verzorgingsuitkering in aanmerking komt indien hij woonplaats heeft in deze deelstaat. In cassatie heeft het Oberste Gerichtshof het Hof verschillende prejudici√ęle vragen gesteld.

Het Hof stelt allereerst vast dat de verzorgingsuitkering wel degelijk wordt genoemd in de bijlage bij de verordening waarin de bijzondere, niet op premie- of bijdragebetaling berustende prestaties vermeld zijn. Het Hof verklaart echter dat deze vermelding niet voldoende is om deze uitkering buiten de werkingssfeer van de verordening te brengen. De uitzonderingsbepalingen van de verordening, die bepaalde bijzondere prestaties uitsluiten van de werkingssfeer van die verordening, moeten namelijk strikt worden uitgelegd. Deze uitzonderingen kunnen slechts van toepassing zijn op prestaties die zowel bijzonder zijn als niet op premie- of bijdragebetaling berusten, en zijn ingevoerd bij een wettelijke regeling die slechts op een gedeelte van het grondgebied van een lidstaat wordt toegepast.

Vervolgens constateert het Hof dat de onderzochte verzorgingsuitkering geen bijzondere, niet op premie- of bijdragebetaling berustende prestatie is, maar een prestatie bij ziekte in de zin van de verordening. Het gaat namelijk om een prestatie die op objectieve gronden wordt toegekend op basis van een bij wet vastgelegde situatie en tot doel heeft de gezondheidstoestand en het leven van de hulpbehoevende te verbeteren en er in wezen op is gericht een aanvulling te geven op de prestaties van de ziektekostenverzekering.

Ten slotte merkt het Hof op dat het in de wet van het Land Salzburg geregelde recht op verzorgingsuitkering een eigen recht van Silvia Hosse is, en geen van haar vader afgeleid recht. Dit staat er echter niet aan in de weg dat zij aanspraak kan maken op dit recht, ook al woont zij in Duitsland, wanneer zij voldoet aan de overige uitkeringsvoorwaarden in de verordening. Het Hof herinnert er in dit verband aan dat de verordening beoogt dat voor de toekenning van uitkeringen bij ziekte niet als voorwaarde wordt gesteld dat de gezinsleden van de werknemer in de bevoegde lidstaat wonen, teneinde de communautaire werknemer niet te weerhouden van de uitoefening van zijn recht van vrij verkeer. Het zou dan ook in tegenspraak met de verordening zijn om de dochter van een werknemer een uitkering te onthouden waarop zij recht zou hebben indien zij in de bevoegde lidstaat woonde.

Het Hof concludeert dan ook dat Silvia Hosse, wanneer zij aan de overige uitkeringsvoorwaarden voldoet, bij het Oostenrijkse bevoegde orgaan aanspraak kan maken op een verzorgingsuitkering als de in geding zijnde, mits zij geen recht heeft op een vergelijkbare uitkering uit hoofde van de wetgeving van de staat op het grondgebied waarvan zij woont.

Voor de media bestemd niet-officieel stuk, dat het Hof van Justitie niet bindt.

Beschikbare talen: FR CS DE EN ES EL IT HU NL PL SK

De volledige tekst van het arrest is op de dag van de uitspraak te vinden op de internetpagina van het Hof
http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=NL&Submit=rechercher&numaff=C -286/03
vanaf ongeveer 12.00 uur.

Voor nadere informatie wende men zich tot de heer Stefaan Van der Jeught.
Tel: 00 352 4303 2170 Fax: 00 352 4303 3656