4 april: Commissie geeft richtsnoeren voor detachering van werknemers

Contentverzamelaar

4 april: Commissie geeft richtsnoeren voor detachering van werknemers

IP/06/423

Brussel, 4 april 2006

Commissie bevordert werkgelegenheid in dienstensector: detachering van werknemers - minder bureaucratisch en sneller

De Europese Commissie heeft vandaag richtsnoeren gepubliceerd om de regeringen van lidstaten, ondernemingen en werknemers te helpen begrijpen wat hun rechten en plichten zijn wanneer ondernemingen werknemers naar een andere EU-lidstaat detacheren. De mededeling gaat in op de praktische problemen die zich kunnen voordoen bij de tenuitvoerlegging van de detacheringsrichtlijn in de lidstaten. Dit zal verwarring over wettelijke voorschriften en beperkingen en sociale dumping helpen voorkomen.

Op de recente voorjaarstop hebben de staatshoofden en regeringsleiders van de EU besloten dat "de interne markt voor diensten volledig operationeel moet worden, met inachtneming van het Europese sociale model". In deze geest is de vandaag gepubliceerde mededeling over " Richtsnoeren betreffende de detachering van werknemers met het oog op het verrichten van diensten" bedoeld om alle bij het verrichten van diensten in een ander EU-land betrokken partijen daarvan te laten profiteren. Ondernemingen die diensten in de hele EU aanbieden, moeten met minder obstakels en minder bureaucratie te maken krijgen en op snellere procedures kunnen rekenen. Lidstaten moeten duidelijk maken wat precies verlangd wordt van ondernemingen die werknemers detacheren. Ondernemingen zullen ook beter toegang krijgen tot informatie over lonen en arbeidsomstandigheden. Bovendien zal de Commissie de lidstaten helpen om informatie efficiënter uit te wisselen en de administratieve samenwerking te verbeteren.

Vladimír Spidla, commissaris voor werkgelegenheid, sociale zaken en gelijke kansen, benadrukte: "De richtlijn is een belangrijk instrument voor het verzekeren van de vrijheid van dienstverlening en voor het voorkomen van sociale dumping. Maar dit instrument kan alleen goed werken als het correct wordt toegepast door de lidstaten. Ik verzoek de lidstaten dringend om het verrichten van diensten in heel Europa te vergemakkelijken, opdat Europese werknemers volledig gebruik kunnen maken van de voordelen die de interne markt biedt, en tegelijkertijd toch een goede sociale bescherming kunnen genieten."

In de mededeling wordt aan de hand van de jurisprudentie van het Europese Hof van Justitie uitgelegd dat ontvangende lidstaten verplicht zijn om ervoor te zorgen dat de arbeidsvoorwaarden als aangegeven in de detacheringsrichtlijn worden toegepast op werknemers die naar hun grondgebied worden gedetacheerd. Ontvangende lidstaten kunnen van de buitenlandse aanbieders van diensten verlangen dat zij zich aan bepaalde controlemaatregelen onderwerpen. Deze maatregelen dienen echter in overeenstemming te zijn met artikel 49 van het Verdrag en mogen geen ongerechtvaardigde en onevenredige beperkingen van het vrij verrichten van diensten invoeren of handhaven.

De mededeling geeft richtsnoeren betreffende vier maatregelen en stelt met name vast:

  • dat een aanbieder van diensten niet verplicht is een permanente vertegenwoordiger met een postadres in de ontvangende lidstaat te hebben;
  • dat voorafgaande goedkeuring door de ontvangende lidstaat niet vereist is bij de detachering van werknemers, maar dat wel verlangd mag worden dat dienstverlenende ondernemingen in bepaalde sectoren een algemene vergunning aanvragen voor het verrichten van diensten in een andere lidstaat;
  • dat lidstaten de mogelijkheid hebben om melding van de detachering te verlangen, vóór het begin van de werkzaamheden, om controles in de ontvangende lidstaten te vergemakkelijken;
  • dat aanbieders van diensten bepaalde sociale documenten, zoals tijdkaarten en documenten in verband met veiligheid en gezondheid op het werk, op de werkplek moeten bijhouden.

Ook de specifieke controles van gedetacheerde werknemers die onderdaan zijn van een derde land worden besproken.

De nationale autoriteiten van de landen van oorsprong zijn verplicht om loyaal samen te werken met de autoriteiten in de ontvangende lidstaten en deze laatste alle informatie te verstrekken die zij nodig hebben voor controles en bestrijding van illegale praktijken. De verbindingsbureaus en toezichtautoriteiten moeten over voldoende uitrusting en middelen beschikken om snel en correct te kunnen reageren op alle verzoeken om informatie. De lidstaten dienen passende maatregelen te nemen om buitenlandse dienstverleners die zich niet aan de arbeidsvoorwaarden en werkomstandigheden zoals aangegeven in de richtlijn houden, sancties op te kunnen leggen.

Met het oog op het vergemakkelijken van de detachering van werknemers wordt in de mededeling een aantal voorstellen aan het adres van de lidstaten geformuleerd, zoals de verbetering van websites en andere middelen van informatievoorziening, de versterking van verbindingsbureaus en toezichtautoriteiten, het gebruik van elektronische systemen voor de uitwisseling van informatie, en betere networking tussen arbeidsinspecties.

Ter ondersteuning van de lidstaten heeft de Commissie een meertalig samenwerkingsformulier ontwikkeld, dat lidstaten kunnen gebruiken voor de uitwisseling van alle relevante informatie. Dit formulier zal het naar verwachting voor lokale administrateurs gemakkelijker maken om documenten te onderzoeken en te begrijpen en de taalbarrière te overwinnen.

De mededeling benadrukt dat de lidstaten meer moeten doen om naleving van de in de richtlijn aangegeven minimumnormen te verzekeren. In de komende twaalf maanden zal de naleving van de richtlijn in de praktijk geëvalueerd worden, waarna de Commissie een verslag zal opstellen. In gevallen waar geen duidelijke vooruitgang kan worden geconstateerd, zal de Commissie de nodige stappen nemen, die eventueel tot inbreukprocedures kunnen leiden.

Zie voor meer informatie en links naar nationale contactpersonen en wetgeving:
http://europa.eu.int/comm/employment_social/labour_law/postingofworkers_de.htm

http://europa.eu.int/comm/employment_social/labour_law/docs/com_2006_159_en.pdf