A-G: advies om het eerdere arrest van het EU-Gerecht inzake staatssteun bij Ierse tax rulings te vernietigen

Contentverzamelaar

A-G: advies om het eerdere arrest van het EU-Gerecht inzake staatssteun bij Ierse tax rulings te vernietigen

Volgens de advocaat-generaal geeft het EU-Gerecht in het door de Europese Commissie aangevochten arrest van het EU-Gerecht blijk van een onjuiste rechtsopvatting. In dat arrest verklaarde het EU-Gerecht het besluit van de Europese Commissie, waarbij Ierse tax rulings ten behoeve van Apple als vorm van onrechtmatige staatssteun werden verklaard, nietig. De A-G geeft het EU-Hof in overweging om het arrest te vernietigen en om de zaak terug te verwijzen naar het EU-Gerecht. Dat is het advies van advocaat-generaal Giovanni Pitruzzella aan het EU-Hof naar aanleiding van een verzoek van de Europese Commissie aan het EU-Hof om een eerder arrest van het EU-Gerecht in deze Ierse zaak te vernietigen.

Het gaat om de conclusie van advocaat-generaal (hierna: A-G) Pitruzzella van 9 november 2023 in de zaak C-465/20 P (Commissie/Ierland ea.)

Achtergrond
In 1991 en 2007 heeft Ierland twee tax rulings getroffen ten behoeve van twee vennootschappen van de Apple-groep, namelijk aan Apple Sales International (ASI), en Apple Operations Europe (AOE). ASI en AOE zijn opgericht naar Iers recht, maar zijn geen fiscaal ingezetene van Ierland.

Met een „tax ruling” wordt ondernemingen de mogelijkheid geboden om voorafgaand aan de belastingaanslag van de belastingdienst een beslissing te verkrijgen over de belasting waaraan zij zullen worden onderworpen.

Bij betreffende rulings zijn de methoden goedgekeurd die ASI en AOE hadden voorgesteld voor het bepalen van de in Ierland belastbare winst die voortvloeit uit activiteiten van hun Ierse vestigingen. In 2016 heeft de Europese Commissie geoordeeld dat de tax rulings, door de winst uit het gebruik van de door ASI en AOE gehouden intellectuele-eigendomslicenties van de belastinggrondslag uit te sluiten, deze bedrijven van 1991 tot en met 2014 onrechtmatige en met de interne markt onverenigbare staatssteun hadden verleend, waarvan de Apple-groep als geheel heeft geprofiteerd.

De Commissie heeft Ierland daarop gelast die steun terug te vorderen. In 2020 heeft het EU-Gerecht, waarbij Ierland alsmede ASI en AOE beroep hadden ingesteld, het besluit van de Commissie nietig verklaard op de grond dat zij niet had aangetoond dat de tax rulings een voordeel hadden opgeleverd (zie zaak T-778/16 en T-892/16).

De Europese Commissie wendt zich tot het EU-Hof en verzoekt om het arrest van het EU-Gerecht te vernietigen.

Conclusie AG
In zijn conclusie geeft A-G Pitruzzella het EU-Hof in overweging om het arrest te vernietigen en de zaak voor afdoening terug te verwijzen naar het EU-Gerecht.

De A-G gaat nader in op twee middelen die de Europese Commissie aanvoert.
Het eerste middel van de Commissie stelt dat het EU-Gerecht in zijn eerdere oordeel het besluit van de Europese Commissie verkeerd interpreteert. Waar het EU-Gerecht stelt dat de Commissie redeneert dat op basis van uitsluiting van andere mogelijkheden de winst uit intellectuele eigendom van de vennootschappen moeten worden toegerekend aan de Ierse vestigingen, gaat de A-G erin mee dat de redenering van de Commissie gebaseerd is op een vergelijking van de functies van de vestigingen en de hoofdkantoren van de vennootschappen. De A-G meent dat hiermee voldoende wordt aangetoond dat de winst uit de intellectuele eigendom moet worden toegerekend aan de Ierse vestigingen. Het eerdere besluit van de Europese Commissie zou volgens de A-G dus stand moeten houden. 

Het tweede middel van de Europese Commissie keert zich tegen de eerdere afwijzing van de redenering van de Commissie dat, ook als de winst uit intellectuele eigendom niet wordt toegerekend aan de Ierse vestigingen, de fouten in de methodiek voor het vaststellen van de te belasten winst leiden tot een selectief voordeel. De A-G geeft in zijn advies aan mee te gaan met het tweede middel van de Commissie. Volgens de A-G legt het EU-Gerecht de Commissie een te zware bewijslast op en heeft het EU-Gerecht op een aantal punten blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting , daar waar het EU-Gerecht heeft geoordeeld dat de Commissie niet toereikend heeft aangetoond dat de door ASI en AOE gehouden intellectuele-eigendomslicenties en de daaraan verbonden winsten uit de verkoop van Apple-producten buiten de VS voor belastingdoeleinden moesten worden toegerekend aan de Ierse vestigingen.

Daarnaast meent de advocaat-generaal dat het EU-Gerecht het bestaan en de gevolgen van bepaalde methodologische fouten die volgens het besluit van de Commissie in de tax rulings waren gemaakt, onjuist heeft beoordeeld. Daarom moet de zaak volgens de A-G opnieuw door het EU-Gerecht worden beoordeeld.

Opmerking: een conclusie van een A-G is een advies aan het EU-Hof. Het EU-Hof is volledig vrij daarvan af te wijken. Het is nog niet bekend wanneer de uiteindelijke uitspraak van het EU-Hof zal verschijnen. Dit kan nog enkele maanden duren. De uitspraak van het EU-Hof zal wel bindend zijn.

Meer informatie:
Persbericht Curia
ECER-dossier: Staatssteun