A-G Mengozzi: agendatruc Europees Parlement in strijd met Zetelprotocol

Contentverzamelaar

A-G Mengozzi: agendatruc Europees Parlement in strijd met Zetelprotocol

Advocaat-Generaal Mengozzi vindt dat het besluit van het EP om één van de verhuizingen van Brussel naar Straatsburg te schrappen in strijd is met het Protocol betreffende de plaats van de zetels van de instellingen. Hij adviseert het EU-Hof het besluit daarom nietig te verklaren. Het EP besloot om voor de maanden oktober 2012 en oktober 2013 de twee zittingen samen te voegen en te plannen in één week. Dit zou ten gevolg hebben dat het EP een keer minder hoeft te verhuizen naar Straatsburg. Frankrijk stelde hiertegen beroep in.

Het gaat om de conclusie in de gevoegde zaken C‑237/11 en C‑238/11, Frankrijk/Raad.

Protocol nr. 6 bepaalt dat het EP elke maand zitting moet houden in Straatsburg. Traditiegetrouw vindt de zitting van augustus plaats in oktober. In die maand zijn er dus twee zittingen. Deze zittingen duren doorgaans vier dagen. Frankrijk heeft hierop het EP voor het EU-Hof gedaagd. Volgens Frankrijk moeten het EP twaalf afzonderlijke periodes van één week per maand in Straatsburg vergaderen.

Hoewel de AG het niet eens is met het starre standpunt van Frankrijk en een voorstander is van een ’dynamische uitleg’ van het protocol, kan hij er niet omheen dat het EP de regelmaat van de twaalf maandelijkse zittingen heeft verbroken. Die verbreking kan volgens de A-G eventueel worden gerechtvaardigd: voor de goede werking en het goede verloop van procedures van het EP. Hij adviseert het EU-Hof een afweging te maken tussen de afspraken in het Protocol en de bevoegdheden van het EP om over zijn interne organisatie te besluiten. Volgens de A-G heeft het EP geen goede reden aangevoerd die de verkorting rechtvaardigt.

Het EP kan niet verhullen dat de werkelijke reden de wens om zelf zijn zetel vast te stellen is. Dit vereist volgens advocaat-generaal Mengozzi een herziening van het Protocol. Hij suggereert dat het EP daartoe zelf initiatief kan ondernemen. Het EP kan namelijk verdragswijzigingen voorleggen aan de Raad op basis van artikel 48 EU.