A-G Sharpston: regels Gerecht vertrouwelijke informatie aanpassen

Contentverzamelaar

A-G Sharpston: regels Gerecht vertrouwelijke informatie aanpassen

Volgens Advocaat-Generaal Eleanor Sharpston dient het reglement voor procesvoering van het Gerecht van de Europese Unie te worden aangepast, zodat de Raad meer vertrouwelijke informatie kan delen met het Gerecht. Dat heeft zij betoogd in een zaak over het plaatsen van personen en entiteiten op de terrorismelijst van de EU. Het is nu wel mogelijk voor de Raad om informatie vertrouwelijk te houden, zodat de tegenpartij er geen kennis van kan nemen. Maar in dat geval kan het Gerecht er ook geen rekening mee houden voor de uitspraak. Sharpston bepleit een gulden middenweg: Gerecht kan kennisnemen, tegenpartij niet.

Frankrijk was bij het Hof opgekomen tegen de uitspraak van het Gerecht van de Europese Unie in 2008 waarin het Gerecht de plaatsing op de lijst (EU-listing) van de Iraanse organisatie People's Mojahedin Organization of Iran (PMOI) vernietigt. De EU-listing van de PMOI was tot 2008 gebaseerd op een besluit van de Britse staatssecretaris van binnenlandse zaken. Toen dit besluit werd vernietigd door de Britse rechter, kwam Frankrijk naar voren met nieuwe informatie die voortzetting van de plaatsing op de lijst moest rechtvaardigen. De Raad besloot vervolgens tot handhaving van de PMOI op de lijst.


Het Gerecht vernietigde dit besluit primair omdat de Raad de nieuwe informatie niet had gedeeld met de PMOI. Hierdoor waren de rechten van verdediging geschonden. Tegen deze uitspraak kwam PMOI in beroep bij het EU-Hof. Advocaat-Generaal Sharpston is het in haar advies aan het EU-Hof met het Gerecht eens dat de informatie met de PMOI gedeeld had moeten worden. De Raad heeft hiermee in haar ogen inderdaad de rechten van de PMOI geschonden.

Het laatste deel van haar conclusie gaat ze in op het feit dat tijdens de procedure bij het Gerecht, de Raad besloot bepaalde vertrouwelijke informatie niet te delen met het Gerecht. Het Gerecht oordeelde dat het daarom de rechtmatigheid van de genomen beslissing niet kon toetsen. Sharpston begrijpt dit oordeel wel, maar begrijpt ook dat de Raad aarzelde om de informatie aan het Gerecht te geven.

Volgens het reglement voor de procesvoering van het Gerecht houdt het Gerecht enkel rekening met documenten of stukken waarvan de advocaten en gemachtigden van partijen kennis hebben kunnen nemen en waarover zij zich hebben kunnen uitspreken (artikel 67, lid 3). Met andere woorden: het is niet mogelijk dat het Gerecht rekening houdt met een stuk dat niet wordt overlegd met de andere partijen. Sharpston vindt dat het in bepaalde zaken wel mogelijk moet zijn om bepaalde informatie niet aan de andere partijen mee te delen. Dit is bovendien erkend door rechtspraak van het Hof (arresten C-402/05 Kadi,C-450/06 Varec).

Zij komt tot de conclusie dat serieus overwogen moet worden het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht zodanig te wijzigen dat het aan het Gerecht overgelegd bewijsmateriaal ‘werkelijk vertrouwelijk’ is en dus niet wordt meegedeeld aan de andere partijen. Hierbij moet uiteraard wel rekening gehouden worden met de fundamentele rechten van de andere partij, zoals de rechten van verdediging en het recht op effectieve rechterlijke bescherming. Zo moet het gebruik van dergelijk ‘gesloten bewijsmateriaal’ beperkt blijven tot het strikt noodzakelijke, en moeten de mensenrechtenwaarborgen van de Europese Unie gewaarborgd blijven. Sharpston gaat hierbij ook in op de aard en de diepgang van de toets die de EU-rechter moet uitvoeren. Het is volgens haar van belang wat de toetsing is geweest in het voortraject van de EU-listing, dus op het nationale niveau en in de Raad. Ze trekt hierbij de vergelijking met het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, dat pas optreedt indien de mensenrechten niet zijn geëerbiedigd op het nationale niveau. Het Gerecht is dus een laatste arbiter en hoeft niet zelf het wiel uit te vinden. Het Gerecht hoeft niet ieder aspect van elke zaak die het wordt voorgelegd aan een diepgaande toetsing te onderwerpen.