Aanbeveling van de Europese Commissie over duurzame stedelijke mobiliteitsplanning

Contentverzamelaar

Aanbeveling van de Europese Commissie over duurzame stedelijke mobiliteitsplanning

Duurzame stedelijke mobiliteitsplannen (SUMP’s) vormen een kader waarbinnen steden en gemeenten oplossingen voor uitdagingen op het gebied van stedelijk mobiliteitsbeleid kunnen plannen en uitvoeren. Het SUMP-concept wordt op vrijwillige basis toegepast door steden en gemeenten in de EU. Om rekening te houden met nieuwe EU-strategieën en beleidsprioriteiten heeft de Commissie het SUMP-concept geactualiseerd.

Achtergrond

In de Europese Green Deal (2019), die tot doel heeft de economie van de EU tegen 2050 klimaatneutraal te maken, wordt een oproep gedaan om de uitstoot van broeikasgassen door vervoer met 90 procent terug te dringen. De strategie voor duurzame en slimme mobiliteit (2020) bevat maatregelen om deze doelstelling te helpen verwezenlijken, waaronder maatregelen om duurzame, slimme, veilige en gezonde stedelijke mobiliteit te bevorderen. In de mededeling over het nieuwe EU-kader voor stedelijke mobiliteit (2021) wordt prioriteit gegeven aan duurzamere vervoersoplossingen — collectief en openbaar vervoer, deelmobiliteit, lopen en fietsen — om bij te dragen tot betere en energiezuinigere mobiliteit van deur tot deur.

In het pakket stedelijke mobiliteit van 2013 was voor het eerst sprake van duurzame stedelijke mobiliteitsplannen (EN: Sustainable Urban Mobility Plan, SUMP). Die plannen vormen een kader waarbinnen steden en gemeenten oplossingen voor uitdagingen op het gebied van stedelijk mobiliteitsbeleid in het hele functionele stedelijke gebied kunnen plannen en uitvoeren. Sindsdien moedigt de Commissie het wijdverbreide gebruik van SUMP’s aan als hoeksteen van het Europees stedelijk mobiliteitsbeleid. Het SUMP-concept en de bijbehorende Europese richtsnoeren worden op grote schaal gebruikt door lokale overheden, planners en belanghebbenden.

Om rekening te houden met nieuwe EU-strategieën en beleidsprioriteiten heeft de Commissie het SUMP-concept geactualiseerd. Dit geactualiseerde SUMP-concept is uiteengezet in de bijlage bij aanbeveling (EU) 2023/550. Die aanbeveling is op 10 maart 2023 in het EU-Publicatieblad verschenen.

Meer informatie: