Aanpassingen informatienota voor nationale rechters

Contentverzamelaar

Aanpassingen informatienota voor nationale rechters

Het EU-Hof heeft een update gepubliceerd van de informatienota voor nationale rechters die een prejudicieel verzoek willen indienen bij het Hof. In de nota zitten twee wijzigingen ten opzichte van de vorige versie. Het doel van deze nota is om de samenwerking tussen het Hof en de nationale rechter in een prejudiciële procedure zo soepel mogelijk te laten verlopen.

In de laatste aanpassing heeft het Hof twee wijzingen aangebracht:

Anonimisering gegevens

Het Hof neemt in de prejudiciële procedure in beginsel de gegevens uit de verwijzingsbeslissing over, ook de namen van personen of gegevens van persoonlijke aard. Waar nodig zal de nationale rechter dus zelf in de verwijzingsbeslissing moeten zorgen voor anonimisering van de gegevens van een of meer van de bij het hoofdgeding betrokken personen. (punt 25)

Prejudiciële spoedprocedure (PPU)

Het verzoek om een prejudiciële spoedprocedure moet zodanig worden ingediend dat de griffie van het Hof onmiddellijk kan vaststellen dat het dossier een specifieke behandeling behoeft. De verwijzende rechter wordt dan ook verzocht om bij zijn verzoek artikel 104 ter van het Reglement voor de procesvoering te vermelden en deze vermelding op een duidelijk herkenbare plaats in zijn verwijzing aan te geven (bij voorbeeld in de koptekst of in een afzonderlijke gerechtelijke akte). In voorkomend geval kan hij ook in een begeleidende brief attenderen op zijn verzoek (punt 40).

Klik hier voor de nieuwe tekst van de informatienota.