Aansprakelijkheid overheid bij uitblijven milieueffectbeoordeling

Contentverzamelaar

Aansprakelijkheid overheid bij uitblijven milieueffectbeoordeling

De overheid is aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van het uitblijven van een verplichte EU-milieueffectbeoordeling. Dat heeft het EU-Hof geoordeeld in de Oostenrijkse zaak Leth, over de waardevermindering van een huis als gevolg van de uitbreiding van het vliegveld van Wenen.

Het vliegveld van Wenen was enkele keren uitgebreid zonder dat daar een milieueffectbeoordeling aan vooraf was gegaan. Verzoekster Leth woont binnen de veiligheidszone van het vliegveld en ondervond schade in de vorm van een waardevermindering van haar huis. De verzoekster claimde een schadevergoeding op grond van Richtlijn 85/337/EEG betreffende de milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten.

Het Hof werd gevraagd om te beoordelen of de verplichting van een staat om een milieueffectbeoordeling uit te voeren ook bedoeld is om de verzoekster te beschermen tegen zuivere vermogensschade welke veroorzaakt is door het project waarvoor geen milieueffectbeoordeling is uitgevoerd.

Het Hof overweegt in zijn arrest dat de milieueffectbeoordeling in principe niet bedoeld is om het effect van het project op de waarde van onroerend goed na te gaan. Zuivere vermogensschade valt wel binnen het beschermingsbereik van de Richtlijn indien de schade een direct economisch gevolg is van de effecten die een project heeft op het milieu. Wanneer de blootstelling aan lawaai dat terug te voeren is op een project, aanzienlijke gevolgen voor de mens heeft, in die zin dat een door dit lawaai getroffen woning haar functie minder goed kan vervullen en dat het milieu van de mens, de kwaliteit van zijn bestaan en eventueel zijn gezondheid worden aangetast, kan een vermindering van de waarde van dit huis immers een rechtstreeks economisch gevolg van dergelijke milieueffecten zijn, aldus het EU-Hof. Economische schade die niet rechtstreeks voortspruit uit milieueffecten en dus niet valt onder de beschermingsdoelstelling van deze richtlijn, zoals onder meer bepaalde concurrentienadelen, valt niet onder deze bijzondere aansprakelijkheid.

Een direct causaal verband tussen de geleden schade en het onrechtmatig uitblijven van een milieueffectbeoordeling is noodzakelijk. Het Hof geeft aan dat het uitblijven van een milieueffectbeoordeling dus geen op zichzelf staande grond is voor het toekennen van een schadevergoeding voor zuivere vermogensschade. Het is aan de nationale rechter om te bepalen of alle vereisten voor de toekenning van een schadevergoeding onder het Europese recht zijn voldaan.

Klik hier voor het arrest.