Advies: Nederland mag bijdrage ziektekosten vragen van pensionado’s

Contentverzamelaar

Advies: Nederland mag bijdrage ziektekosten vragen van pensionado’s

Het Europese recht verzet zich niet tegen de verplichte bijdrage aan het Nederlandse ziektekostenstelsel voor personen met een Nederlands pensioen die in een andere EU-lidstaat wonen (ook wel pensionado’s genoemd). Dat heeft Advocaat-Generaal Jaäskinen geadviseerd aan het EU-Hof van Justitie in de zaak van Delft. In deze zaak bestrijdt een groep Nederlandse gepensioneerden de rechtmatigheid van de inhouding van de sinds 2006 verplichte bijdragen aan het Nederlandse zorgstelsel.

De gepensioneerden stellen dat zij geen gebruik maken van het zorgstelsel in Nederland omdat zij daar niet wonen en dus geen afdracht verschuldigd zouden zijn. Nederland meent dat de verplichte afdracht niet op bezwaren stuit onder EU-recht. Noch de overkoepelende coördinatieverordening 1408/71 noch de regels op het gebied van het EU-burgerschap verzetten zich hiertegen.

De A-G brengt in herinnering dat Nederland kan worden aangesproken op de ziektekosten die personen met een Nederlands pensioen in een andere lidstaat maken. Hieraan kan Nederland, op grond van verordening 1408/71 niet ontkomen. Volgens de A-G hebben de pensionado’s daarom ook niet de vrijheid om zich te ontrekken aan het Nederlandse systeem van ziektekosten. De inschrijving in het woonland van de pensionado’s is een declaratoire, louter administratieve formaliteit.

De A-G vindt bovendien dat geen sprake is van een beperking van het recht op vrij verkeer van personen. Ondanks dat deze groep mensen niet meer in Nederland woont, krijgen zij wel pensioen van de Nederlandse overheid. De verschillende stelsels van sociale zekerheid van de lidstaten zijn niet geharmoniseerd, maar worden enkel gecoördineerd. Een verhuizing naar een andere lidstaat is daarom niet altijd helemaal zonder gevolgen. Volgens de A-G kunnen de gevolgen van verplaatsing in meerdere of in mindere mate gunstig en zelfs ongunstig zijn.