Akkoord Raad en EP over burgerinitiatief

Contentverzamelaar

Akkoord Raad en EP over burgerinitiatief

Een jaar na de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon hebben de Raad, het Europees Parlement en de Commissie een akkoord bereikt over het Europees burgerinitiatief. Dit nieuwe instrument biedt burgers de mogelijkheid de Commissie te vragen voorstellen te doen voor een Europese aanpak van een probleem. Popelende burgers moeten nog even wachten; de regeling treedt pas over een jaar in werking.

Op grond van artikel 24 van het EU-Werkingsverdrag moeten het Europees Parlement en de Raad een verordening vaststellen voor de procedures en voorwaarden voor het burgerinitiatief als bedoeld in artikel 11 van het EU-Verdrag. Het burgerinitiatief houdt in dat ten minste één miljoen burgers uit een significant aantal de EU-lidstaten de Europese Commissie kunnen vragen wetsvoorstellen in te dienen op gebieden die onder de bevoegdheid van de Europese Unie vallen.\

Belangrijke uitkomsten van de overeenstemming tussen EP en Raad:

- het minimaal aantal lidstaten waaruit initiatiefnemers moeten komen is vastgesteld op 7 (een kwart van de lidstaten).

- Voor Nederland geldt een minimum aantal handtekeningen van 18750 (de 25 Nederlandse zetels in het EP maal 750).

- deze burgers kunnen gezamenlijk een burgercomité vormen

- de Commissie controleert de ontvankelijkheid van het verzoek. Het moet bijvoorbeeld wel gaan om een initiatief waarvoor de EU bevoegdheden heeft om maatregelen te nemen.

- De handtekeningen kunnen ook online verzameld worden. De lidstaten zijn belast met de controle van de handtekeningen.

De belangrijkste reden voor de termijn van inwerkingtreding van één jaar is dat de lidstaten regelingen moeten treffen om het burgerinitiatief mogelijk te maken, zoals het maken van passende software.