Ambitieuzere streefcijfers voor 2030 met betrekking tot de vermindering van de broeikasgasemissies in de EU-lidstaten

Contentverzamelaar

Ambitieuzere streefcijfers voor 2030 met betrekking tot de vermindering van de broeikasgasemissies in de EU-lidstaten

De verordening verdere inspanningen (ESR) is van toepassing op broeikasgasemissies uit de sectoren wegvervoer, binnenlands zeevervoer, gebouwen, landbouw, afval en kleine industrieën. Op grond van nieuwe regels moeten de broeikasgasemissies van die sectoren uiterlijk in 2030 met 40 procent zijn verminderd ten opzichte van de niveaus van 2005. Aan elke EU-lidstaat is een hoger nationaal streefcijfer toegekend om gezamenlijk de reductie te verwezenlijken.

Achtergrond

Verordening 2018/842 – ook wel de verordening verdere inspanningen genoemd (EN: Effort Sharing Regulation (ESR)) – is van toepassing op broeikasgasemissies uit de sectoren wegvervoer, binnenlands zeevervoer, gebouwen, landbouw, afval en kleine industrieën. De ESR is in 2018 aangenomen om de desbetreffende emissies tegen 2030 met 30 procent te verminderen ten opzichte van 2005. In de ESR zijn bindende jaarlijkse broeikasgasemissiereductiedoelstellingen voor de lidstaten vastgesteld die gezamenlijk deze reductie verwezenlijken.

In 2021 is de Europese Klimaatwet vastgesteld. De Europese Klimaatwet bevat onder meer een bindende doelstelling voor de vermindering van de nettobroeikasgasemissies in 2030 met 55 procent ten opzichte van de niveaus van 1990. Op 14 juli 2021 presenteerde de Commissie een voorstel om de ESR te herzien. De algemene doelstelling van het voorstel was om de ESR zodanig te herzien dat zij bijdraagt aan de (verhoogde) klimaatambitie van 2030. Na onderhandelingen tussen de Raad en het Europees Parlement is verordening 2023/857 aangenomen. Deze verordening is op 26 april 2023 in het Publicatieblad van de EU verschenen.

Inhoud van de nieuwe verordening

Volgens de herziene ESR moeten de broeikasgasemissies voor de sectoren die hij bestrijkt uiterlijk in 2030 met 40 procent zijn verminderd ten opzichte van de niveaus van 2005. De herziene ESR kent elke lidstaat een hoger nationaal streefcijfer toe en past de manier waarop de lidstaten de bestaande flexibiliteit kunnen gebruiken aan, zodat zij hun streefcijfers kunnen halen.

Meer informatie: