Antroposofische geneesmiddelen in het nauw

Contentverzamelaar

Antroposofische geneesmiddelen in het nauw

Lidstaten dienen antroposofische geneesmiddelen te onderwerpen aan een algemene vergunningsprocedure indien ze niet vallen onder een vereenvoudigde registratieprocedure. Zelfs als dit de verhandeling van deze geneesmiddelen zeer bemoeilijkt. Dat adviseert de Advocaat-Generaal het EG-Hof in een Nederlandse zaak.

Lees hier het persbericht van het Hof van Justitie:

Advocaat-generaal Bot heeft vandaag 24 mei conclusie genomen in zaak C-84/06

Staat der Nederlanden

tegen

Antroposana, Patiëntenvereniging voor Antroposofische Gezondheidszorg,

Nederlandse Vereniging van Antroposofische Artsen,

Weleda Nederland NV,

Wala Nederland NV

De Hoge Raad der Nederlanden heeft het Hof prejudiciële vragen gesteld met betrekking tot de in het Nederlandse recht gestelde vergunningsvereisten voor het in de handel brengen van antroposofische geneesmiddelen. (1)

Met betrekking tot de nationale vergunningen voor het in de handel brengen van geneesmiddelen voor menselijk gebruik voorziet Europese richtlijn 2001/83 in drie soorten procedures.

1/ een algemene vergunningprocedure: hiervoor moet de aanvrager onder meer de resultaten van farmaceutische, preklinische en klinische proeven overleggen of passende wetenschappelijke literatuur om het gebruik in de medische praktijk aan te tonen.
2/ een bijzondere vereenvoudigde registratieprocedure voor homeopathische farmaceutische producten.
3/ een vereenvoudigde registratieprocedure voor een aantal traditionele kruidengeneesmiddelen.

Volgens de betrokken antroposofische organisaties maken deze procedures de verhandeling in Nederland van een groot aantal antroposofische geneesmiddelen in de praktijk onmogelijk. De therapeutische werkzaamheid van deze geneesmiddelen kan immers moeilijk worden aangetoond aan de hand van de voor traditionele geneesmiddelen toegepaste objectieve criteria.

De Nederlandse autoriteiten hebben op deze argumenten geantwoord dat de lidstaten gehouden zijn om de geharmoniseerde registratieprocedures te volgen voor elk geneesmiddel.

Volgens de advocaat-generaal is het inderdaad zo dat de richtlijn de lidstaten de verplichting oplegt, antroposofische geneesmiddelen die noch onder de bijzondere vereenvoudigde registratieprocedure voor homeopathische geneesmiddelen, noch onder de vereenvoudigde registratieprocedure voor traditionele kruidengeneesmiddelen vallen, te onderwerpen aan de algemene vergunningprocedure voor het in de handel brengen van geneesmiddelen.

(1) Deze categorie van geneesmiddelen wordt gebruikt in het kader van de antroposofische geneeskunde, een medische stroming die in de jaren twintig in het leven is geroepen door de Oostenrijkse filosoof en wetenschapper Rudolf Steiner (1861-1925). Antroposofische geneesmiddelen worden op basis van plantaardige, minerale of dierlijke stoffen bereid.

De conclusie van de advocaat-generaal is een niet-bindend advies. De uitspraak van het Hof wordt over enkele maanden verwacht.