Benelux Unie publiceert jaarverslag 2022 en jaarplan 2023

Contentverzamelaar

Benelux Unie publiceert jaarverslag 2022 en jaarplan 2023

Uit het jaarplan blijkt, in het verlengde van de resultaten uit het jaarverslag, dat in 2023 de focus van de Benelux zal liggen op de interne markt, vergroening, waarborging van het vrije verkeer, grensoverschrijdende samenwerking en veiligheid binnen de EU.

Het jaarverslag en jaarplan zijn in het publicatieblad van de Benelux (2023-1) van 16 juni 2023 als respectievelijk Bijlage II en bijlage I gepubliceerd.

Het Jaarplan 2023 genaamd “Grensverleggend samenwerken” geeft onder meer de prioriteiten van het Nederlands voorzitterschap van de Benelux Unie in 2023 weer. Op 1 januari 2023 heeft Nederland het jaarlijks roterende voorzitterschap van de Benelux Unie overgenomen van Luxemburg. Volgens het jaarplan kent de Benelux een sterk geïntegreerde markt en de economieën van de België, Nederland en Luxemburg zijn nauw met elkaar verweven. Vanwege deze kenmerken fungeert de Benelux tevens als een proeftuin voor Europa. Het belang van verdergaande regionale integratie door de Benelux wordt erkend in artikel 350 van het EU-Werkingsverdrag. De Benelux was als zodanig voorloper van de EU en de drie Benelux-landen behoren tevens tot de grondleggers van de EU. De onderlinge verwevenheid tussen de drie landen is met name goed zichtbaar aan de binnengrenzen van de Benelux, waar inwoners, bedrijven en organisaties bijna vanzelfsprekend met elkaar samenwerken op alle mogelijke terreinen. De innovatieve stappen die de Benelux als proeftuin neemt, dragen op hun manier bij aan het structureel versterken van de EU (via bijvoorbeeld het versterken van de interne markt) en het mitigeren van risicovolle strategische afhankelijkheden (via verduurzaming en in het bijzonder de duurzame energietransitie). Nederland zal tijdens het Nederlandse Benelux-voorzitterschap zoveel mogelijk naar de output van de Benelux kijken tegen de achtergrond van huidige (geo)politieke ontwikkelingen. Dat betekent in eerste instantie een focus van het voorzitterschap op de interne markt en ten tweede op vergroening, in het bijzonder de duurzame energietransitie. De Covid-19-crisis onderstreepte wederom het essentiële belang om het vrije verkeer van personen, goederen, diensten en kapitaal binnen de interne markt te waarborgen. Geoliede grensoverschrijdende samenwerking is daarbij een belangrijke voorwaarde en mede daarom de derde prioriteit van het Nederlandse voorzitterschap. Tenslotte is veiligheid de vierde en laatste prioriteit tijdens het Nederlandse voorzitterschap in 2023.

Volgens het Jaarverslag 2022 heeft het personeel van het Secretariaat-generaal van de Benelux Unie in 2022 veel werk verzet dat tot een grote hoeveelheid zichtbare resultaten heeft geleid. Als voorbeelden worden genoemd: de beschikking met betrekking tot emissievrije vrachtwagens, die het mogelijk heeft gemaakt om voor grensoverschrijdend vrachtverkeer binnen de Benelux een maximaal tonnage te hanteren dat hoger is dan dat op basis van eerdere Europese regelgeving. Een ander voorbeeld betreft de Benelux-beschikking betreffende materialen en voorwerpen van metaal en legering die bestemd zijn om in aanraking te worden gebracht met levensmiddelen. Deze beschikking zet een resolutie van de Raad van Europa om, waardoor ondernemingen en consumenten in de Benelux beschikken over gemeenschappelijke regels. De Benelux is de eerste regio in de EU die de nationale regels op dit gebied harmoniseert. Tot slot een voorbeeld van de beschikking rond het tegengaan van zwaar vuurwerk en die van de zogeheten pyro-pass, die ervoor zorgt dat het vuurwerkaanbod aan alle zijden van de Benelux-binnengrenzen gelijk zal zijn. Bovenstaande voorbeelden en de rest van de meer dan zestig projecten waaraan binnen het Secretariaat-generaal wordt gewerkt, zijn terug te vinden in het jaarverslag. De Benelux Unie blijft een pionier in grensoverschrijdende samenwerking, een proeftuin van Europese samenwerking en een model voor regionale integratie. Binnen de Benelux Unie speelt het Secretariaat-generaal een centrale rol in het versterken en het verdiepen van de samenwerking tussen de drie landen en zorgt het ervoor dat de Benelux een toonaangevende rol blijft spelen in de Europese Unie, zowel als voorloper op Europees beleid als ter aanvulling ervan. Om een dergelijk aantal projecten tot zichtbare resultaten te doen leiden en om aan bovengenoemde rollen ook in de toekomst te kunnen voldoen, is een modern, slagkrachtig en flexibel Secretariaat-generaal nodig. Het nieuwe college van Secretarissen-generaal dat op 1 januari 2023 aantrad heeft dan ook aangegeven om met hernieuwd elan de komende jaren volop te willen investeren in een toekomstbestendig Secretariaat-generaal.

Meer informatie:
Website Benelux
ECER-bericht: Grensoverschrijdende samenwerking in de Nederlandse grensregio’s loopt maar is nog niet klaar (8 april 2021)