Bijeenkomst procesgemachtigden EU-Hof in Amsterdam

Contentverzamelaar

Bijeenkomst procesgemachtigden EU-Hof in Amsterdam

Van 9 juni tot en met 11 juni vond de halfjaarlijkse bijeenkomst van procesgemachtigden van de regeringen van de 28 EU-lidstaten bij het EU-Hof plaats. Vanwege het Nederlands EU-voorzitterschap vond de bijeenkomst plaats in het Europagebouw in Amsterdam.

Deze zogeheten ‘agentenbijeenkomst’ heeft tot doel de onderlinge afstemming en contacten tussen de procesgemachtigden van de verschillende lidstaten bij het EU-Hof te verbeteren.

De procesvertegenwoordigers bij het EU-Hof kunnen ook wel omschreven worden als Europeesrechtelijke advocaten van de lidstaten. Zij zorgen ervoor dat de positie van de regering van hun lidstaat in een bepaalde zaak bij het EU-Hof goed naar voren komt: zij dienen schriftelijke standpunten in bij het EU-Hof, en zijn ook aanwezig zijn bij de zittingen in Luxemburg, om daar een mondelinge bijdrage te leveren.

Tijdens een agentenbijeenkomst worden ervaringen uitgewisseld, wordt er genetwerkt en wordt van gedachten gewisseld over actuele ontwikkelingen binnen het EU recht.

Presentaties werden verzorgd door Jean-Baptiste Laignelot van de Juridische Dienst van de Raad (JDR) en de Nederlandse rechters in het Hof van Justitie: Sacha Prechal, Marc van der Woude en René Barents.

De vertegenwoordiger van de JDR gaf een uiteenzetting over de rol van de JDR bij zaken voor het EU-Hof. Ook werd gesproken over het verbeteren van de samenwerking tussen de JDR en de lidstaten bij de voorbereiding van zaken bij het EU-Hof.

Sacha Prechal gaf een presentatie over actuele ontwikkelingen op het terrein van de de prejudiciële procedure, waarbij nationale rechters vragen kunnen stellen aan het EU-Hof.

Marc van der Woude sprak over de rol van het Gerecht bij de toetsing van besluiten op het terrein van staatssteun, mededingingsrecht, sancties en merkenrechten.

Ten slotte ging René Barends in op de procedurele aspecten van het instellen van beroep tegen een EU-besluit voor het Gerecht en EU-Hof.

De agentenbijeenkomst vond voor het eerst plaats in 2002 in Den Haag, op Nederlands initiatief.