Brexit: Europese Raad dringt aan op spoedige ratificatie en effectieve tenuitvoerlegging

Contentverzamelaar

Brexit: Europese Raad dringt aan op spoedige ratificatie en effectieve tenuitvoerlegging

Nu de verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk een ruime meerderheid in het Lagerhuis voor de Conservatieve Partij heeft opgeleverd kan het Brexitproces verder worden geholpen. De Europese Raad heeft de Europese Commissie verzocht een uitgebreid ontwerpmandaat voor toekomstige betrekkingen met het VK meteen na de terugtrekking voor te leggen. Hij verzoekt de Raad Algemene Zaken om de hiermee verbonden besluiten en het onderhandelingsmandaat snel vast te stellen.

Dat blijkt uit de conclusies van de Europese Raad in de Brexit-samenstelling van 13 december 2019 ( doc EUCO XT 20027/19 ), waarvan de tekst als volgt luidt:

1. De Europese Raad wijst nogmaals op zijn inzet voor een ordelijke terugtrekking op basis van het terugtrekkingsakkoord en dringt aan op een spoedige ratificatie en een effectieve tenuitvoerlegging.

2. De Europese Raad bevestigt opnieuw zijn wens zo nauw mogelijke toekomstige betrekkingen met het VK op te bouwen, in overeenstemming met de politieke verklaring en met inachtneming van de eerder overeengekomen richtsnoeren en verklaringen van de Europese Raad, met name de verklaring van 25 november 2018 . De toekomstige betrekkingen moeten gebaseerd worden op een evenwicht tussen rechten en verplichtingen, en een gelijk speelveld garanderen.

3. De Europese Raad verzoekt daarom de Commissie om de Raad een uitgebreid ontwerpmandaat voor toekomstige betrekkingen met het VK meteen na de terugtrekking voor te leggen. Hij verzoekt de Raad Algemene Zaken om de hiermee verbonden besluiten en het onderhandelingsmandaat snel vast te stellen.

4. De Europese Raad is ingenomen met het besluit van de Commissie om Michel Barnier te herbenoemen voor de onderhandelingen over de toekomstige betrekkingen. De onderhandelingen zullen hun coherente karakter behouden en in eenheid en transparantie met alle lidstaten plaatsvinden. De onderhandelingen zullen plaatsvinden in voortdurende coördinatie en permanente samenspraak met de Raad en zijn voorbereidende instanties.

5. De Europese Raad zal de onderhandelingen op de voet volgen en waar nodig verdere algemene politieke sturing overeenkomen. Tussen de bijeenkomsten van de Europese Raad in zullen de Raad Algemene Zaken en het Coreper, bijgestaan door een speciale Raadsgroep, zorgen dat de onderhandelingen overeenkomstig de door de Europese Raad overeengekomen algemene standpunten en beginselen en het onderhandelingsmandaat van de Raad gevoerd worden, en zullen zij waar nodig verdere sturing bieden, ten volle rekening houdend met zowel het belang van de EU als het doel een resultaat te halen dat voor alle lidstaten rechtvaardig en billijk is en de belangen van onze burgers beschermt.

Meer informatie: