Brexit tussenstand half december: nog geen akkoord

Contentverzamelaar

Brexit tussenstand half december: nog geen akkoord

Hoewel in de verdere onderhandelingen over de Brexit de pijlen gericht waren op het uiterlijk medio december bereiken van een akkoord tussen de Europese Unie met het Verenigd Koninkrijk, is dit niet gelukt. Wel heeft de Europese Commissie een viertal noodmaatregelen voorgelegd ter besluitvorming. Ook is er afgesproken om alsnog de laatste twee weken van december verder te onderhandelen om te bezien in hoeverre daarbij nog resultaten behaald kunnen worden.

Op 10 december 2020 heeft de Europese Commissie een viertal noodmaatregelen afgekondigd. In Mededeling COM (2020) 831 final (en bijlagen) over noodmaatregelen bij ontstentenis van een akkoord met het VK over een toekomstig partnerschap worden deze maatregelen toegelicht. De noodmaatregelen moeten een aantal verstoringen beperken die zich als gevolg van de Brexit gaan voordoen indien er op 1 januari 2021 nog steeds geen akkoord ligt tussen de EU en het VK. De vier noodmaatregelen betreffen de volgende terreinen:

  • Elementaire luchtverbindingen: het gaat hier om het voorstel voor een EU-verordening om het verlenen van bepaalde luchtdiensten tussen het VK en de EU gedurende 6 maanden te waarborgen, mits het VK hetzelfde waarborgt;
  • Luchtvaartveiligheid: het gaat hier om het voorstel voor een EU-verordening ter waarborging van het kunnen gebruiken van verschillende veiligheidscertificaten voor producten zonder onderbreking in EU-luchtvaartuigen, ter voorkoming dat deze vaartuigen aan de grond dienen te worden gehouden;
  • Elementaire wegverbindingen: een voorstel voor een EU-verordening betreffende basisconnectiviteit met betrekking tot zowel goederen-als personenvervoer over de weg gedurende 6 maanden, mits het VK hetzelfde waarborgt voor vervoerders uit de EU;
  • Visserij: een voorstel voor een EU-verordening voor de voortzetting van de wederzijdse toegang van EU- en Britse vaartuigen tot elkaars wateren na 31 december 2020 zou óf tot instelling van een passend rechtskader tot 31 december 2021 moeten leiden, óf moeten werken totdat met het VK een visserijovereenkomst is gesloten. Daarnaast moeten door dit voorstel de machtigingsprocedures voor vissersvaartuigen worden vereenvoudigd teneinde de duurzaamheid van de visserij te waarborgen en vanwege het belang van de visserij voor het economische levensonderhoud van veel gemeenschappen.

Om de vaststelling van alle vier de voorgestelde verordeningen te vergemakkelijken, geeft de Commissie aan nauw samen te werken met het Europees Parlement en de Raad, zodat de verordeningen op 1 januari 2021 van toepassing kunnen worden.

Aangezien is afgesproken de laatste twee weken van december nog verder te onderhandelen, is het is nog onzeker of er op 1 januari 2021 een akkoord zal zijn tussen de EU en het VK. Indien zich het eventuele no-deal scenario zal voordoen, treffen de noodmaatregelen voorzieningen voor de periode waarin er geen overeenkomst is tussen de Europese Unie en het VK. Indien er geen overeenkomst in werking treedt, lopen de noodmaatregelen op een bepaald moment weer af.

In een persverklaring van 13 december 2020 geven Commissievoorzitter von der Leyen en de Britse premier Johnson aan dat de onderhandelingen in Brussel doorgaan en dat de onderhandelaars zullen bezien of zelfs in deze late fase alsnog een overeenkomst gesloten kan worden.


Meer informatie:

  • Persbericht van de Europese Commissie
  • Bijlagen bij Mededeling COM (2020) 831 final (Engelstalig)
  • Persverklaring over voortzetting van de onderhandelingen
  • ECER-dossier: Brexit
  • ECER-bericht: Brexit: Voorbereidingen van de rijksoverheid op het aflopen van de overgangsperiode (24 augustus 2020)