Brexit: VK en EU eens over tekst Terugtrekkingsakkoord en politieke verklaring toekomstige relatie

Contentverzamelaar

Brexit: VK en EU eens over tekst Terugtrekkingsakkoord en politieke verklaring toekomstige relatie

De onderhandelaars van de EU en het VK zijn het op 14 november eens geworden over een terugtrekkingsakkoord en een politieke verklaring over de toekomstige relatie tussen de EU en het VK. Deze overeenstemming is een beslissend moment in de onderhandelingen. Als er zich in de tussentijd geen uitzonderlijke gebeurtenissen voordoen, zal er op 25 november een bijeenkomst van de Europese Raad worden gehouden om het Brexit-akkoord af te ronden en te formaliseren.

De tekts is door de lidstaten geanalyseerd en de ambassadeurs van de EU27 hebben een eerste beoordeling uitgewisseld. De Commissie wil voor dinsdag 20 november de verklaring over de toekomst met het VK afronden. In de daaropvolgende 48 uur hebben de lidstaten de tijd om de verklaring te evalueren af te ronden.

In het huidige terugtrekkingsakkoord  - met inbegrip van de overgangsperiode - moet rekening worden gehouden met het kader van de toekomstige betrekkingen. De politieke verklaring moet daarom verder worden ontwikkeld en in haar definitieve vorm worden goedgekeurd.  Aan de EU zijde moet vervolgens het Europees parlement instemmen en moeten de nationale parlementen het akkoord ratificeren. Ook het VK moet het volgens zijn constitutionele procedures ratificeren.

In het terugtrekkingsakkoord worden de voorwaarden voor de terugtrekking van het VK uit de EU vastgesteld. Zij zorgt ervoor dat de terugtrekking op ordelijke wijze zal plaatsvinden en biedt rechtszekerheid zodra de Verdragen en het EU-recht niet langer van toepassing zijn op het VK.

Er is onder meer overeengekomen hoe een harde grens tussen Noord-Ierland en de Republiek Ierland zal worden vermeden. Het terugtrekkingsakkoord bevat daartoe een protocol betreffende Ierland-Noord Ierland. Hierin is bepaald dat voor het einde van de overgangsperiode op 1 juli 2020 een overeenkomst wordt gesloten over het open houden van de grens. Bij het uitblijven van zo een overeenkomst kunnen de EU en het VK de overgangsperiode gezamenlijk verlengen. Het alternatief is dat vanaf januari 2021 de ‘backstop’ , i.e. een noodoplossing voor Ierland en Noord-Ierland van toepassing zijn, onder voorbehoud van een gezamenlijk evaluatiemechanisme. Die noodoplossing houdt in dat de EU en het VK een douane-unie vormen die van toepassing zal zijn vanaf het einde van de overgangsperiode tot het moment waarop een alternatieve overeenkomst van toepassing wordt. Het douanegebied omvat alle goederen, met uitzondering van visserij- en aquacultuurproducten. De totstandbrenging van één douanegebied omvat verbintenissen op het gebied van gelijke concurrentievoorwaarden en passende handhavingsmechanismen om eerlijke concurrentie tussen de EU27 en het VK te waarborgen.

Voorts bevat het terugtrekkingsakkoord onder andere afspraken over:

Burgerschapsrechten om het recht op verblijf voor meer dan 3 miljoen EU-burgers in het VK en meer dan 1 miljoen burgers van het VK in de EU-landen te garanderen.

Scheidingskwesties die zorgen voor een vlotte afbouw van de huidige regelingen en voor een ordelijke terugtrekking. Het gaat dan bijvoorbeeld om te zorgen dat goederen die vóór het einde van de overgang in de handel worden gebracht, naar hun bestemming kunnen blijven worden gebracht, de bescherming van bestaande intellectuele-eigendomsrechten, met inbegrip van geografische aanduidingen, de afbouw van de lopende politiële en justitiële samenwerking in strafzaken en andere administratieve en gerechtelijke procedures, het gebruik van gegevens en informatie die vóór het einde van de overgangsperiode worden uitgewisseld, kwesties in verband met Euratom, en andere zaken.

Een overgangsperiode, waarin de EU het VK zal behandelen alsof het een lidstaat is, maar waarbij het is uitgesloten van deelname aan de EU-instellingen en bestuursstructuren. De overgangsperiode dient met name om overheidsdiensten, bedrijven en burgers zich te kunnen laten aanpassen aan de terugtrekking van het VK.

De financiële regeling, die ervoor zorgt dat het VK en de EU alle financiële verplichtingen nakomen die zij zijn aangegaan toen het VK lid van de Unie was.

Een bestuursstructuur die het effectieve beheer, de uitvoering en de handhaving van de overeenkomst, met inbegrip van passende mechanismen voor geschillenbeslechting moet waarborgen.

Tot slot omvat de terugtrekkingsovereenkomst en een protocol betreffende de Sovereign Base Areas (SBA) op Cyprus en een protocol betreffende Gibraltar.

Meer informative:

Persbericht van de Commissie IP/18/6424

Tekst van de Terugtrekkingsovereenkomst

Schets van de politieke verklaring met een raamwerk voor de toekomstige relatie EU-VK

Gezamenlijk rapport van de EU en het VK over de stand van zaken van de onderhandelingen

Reactie Donald Tusk (15 november 2018)

Kabinetsreactie Terugtrekkingsakkoord (18 november 2018)

Verslag van een Schriftelijk Overleg Raad Algemene Zaken in Artikel 50 samenstelling van 19 november 2018 (19 november 2018)