Claim pensionado’s afgewezen

Contentverzamelaar

Claim pensionado’s afgewezen

In navolging van een procedure bij het EU-Hof van Justitie heeft de Centrale Raad van Beroep geoordeeld dat het College voor Zorgverzekeringen een bijdrage mocht inhouden op het pensioen van Nederlanders die in een andere EU-lidstaat wonen, de zogenoemde ‘pensionado’s. Een aantal van hen voelt zich benadeeld door de wijzigingen in het Nederlandse systeem van premieheffing voor de zorgverzekering.

In oktober 2010 heeft het Hof van Justitie in het arrest van Delft principieel vastgesteld dat Nederland zorgpremie mag inhouden op de pensioenen van gepensioneerden die in het buitenland wonen. Wel bepaalde het Hof dat de staat eventuele aansprakelijkheid zou kunnen zijn in het geval dat sprake zou zijn van een verschil in behandeling tussen ingezetenen en niet-ingezetenen.  

Afgelopen jaar is verder geprocedeerd bij de Centrale Raad van Beroep. In augustus 2011 werd vastgesteld dat gepensioneerden met een buitenlandse zorgverzekering zich niet kunnen beroepen op de ‘van Delft doctrine’. Op 13 december heeft CRvB ook de claims van pensionado’s met een Nederlandse zorgverzekering afgewezen (klik hier voor die uitspraak).

De Centrale Raad oordeelt dat gepensioneerde burgers met een Nederlands wettelijk pensioen die in een ander EU-land wonen voor het ontvangen van zorg in die lidstaat een bijdrage moeten betalen. Er is bij de invoering van de Zorgverzekeringwet in 2006 geen sprake geweest van ongunstiger behandeling van burgers die met een Nederlands wettelijk pensioen in een ander EU-land wonen ten opzichte van burgers die in Nederland wonen.