Coördinatie sociale zekerheid opgefrist

Contentverzamelaar

Coördinatie sociale zekerheid opgefrist

Op 30 oktober 2009 zijn de nieuwe EU verordeningen die de coördinatie van sociale zekerheidssystemen regelen gepubliceerd in het Europese Publicatieblad. Hiermee wordt een hervormingsoperatie afgesloten die ruim 10 jaar geduurd heeft.

De meeste Europeanen krijgen op enig moment in hun leven met deze regels te maken, die overigens al bestaan sinds het prille begin van de EU, om precies te zijn sinds 1958. Het was het eerste stuk wetgeving voor de burger.  De verordening regelt bijvoorbeeld welk land de medische kosten moet betalen als iemand bij skiën een been breekt en dat een burger opgebouwde sociale zekerheidsrechten niet kwijtraakt maar mag optellen bij rechten die je elders eventueel gaat opbouwen.

De volgende veranderingen ten opzichte van Verordening nr. 1408/71 kunnen worden genoemd:

  • uitbreiding van de personele en materiële werkingssfeer van de verordening;
  • uitbreiding van de bepalingen tot alle onderdanen van de lidstaten die onder de socialezekerheidswetgeving van een lidstaat vallen, in plaats van alleen de beroepsbevolking;
  • uitbreiding van de takken van sociale zekerheid waarvoor de coördinatieregeling geldt tot wetgeving op het gebied van vervroegde uittreding;
  • vereenvoudiging van een aantal bepalingen met betrekking tot werkloosheid: een werkloze die naar een andere lidstaat gaat om daar werk te zoeken, behoudt gedurende bepaalde tijd (drie maanden, verlengbaar tot maximaal zes maanden) recht op een werkloosheidsuitkering).
  • versterking van het beginsel van gelijke behandeling, die in het bijzonder van belang is voor grensarbeiders, met name door de invoering van een bepaling inzake de gelijkstelling van feiten;
  • versterking van het beginsel van de export van prestaties;
  • invoering van het beginsel van behoorlijk bestuur.
 
(bron: SZW Brussel)