Commissie: aanscherping informatieplicht lidstaten over omzetting richtlijnen

Contentverzamelaar

Commissie: aanscherping informatieplicht lidstaten over omzetting richtlijnen

De Europese Commissie heeft in een brief aan alle lidstaten het belang van een tijdige en correcte implementatie van richtlijnen benadrukt. Sinds 15 januari 2011 heeft de Commissie een nieuw beleid voor boetes en dwangsommen bij te late omzetting van richtlijnen. Onder het motto “leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker” gaat de Commissie de procedure aanscherpen. Lidstaten moeten voortaan bij de melding van een implementatiemaatregel aangeven of het gaat om een volledige of een gedeeltelijke omzetting.

De secretaris-generaal van de Commissie, Catherine Day, en de directeur-generaal van de juridische dienst, Luis Romero Requena, stellen met deze brief de lidstaten op de hoogte van de publicatie van de mededeling van de Commissie over de toepassing van artikel 260 van het EU-Werkingsverdrag. Op grond van deze bepaling kan de Commissie bij een te late kennisgeving van implementatie van richtlijnen meteen een boete of een dwangsom eisen bij het EU-Hof van Justitie. Klik hier voor meer informatie over de mededeling.

De Commissie wijst op het belang van tijdige notificatie van omzettingsmaatregelen en de follow-up die de Commissie uitvoert. Dit is voor het functioneren van de EU en het verwezenlijken van de doelstellingen van de EU van groot belang. De Commissie vindt dat de ondersteuning die zij biedt bij de nationale omzetting voldoende is. Dit zou blijken uit een onderzoek dat zij onder experts van de lidstaten heeft uitgevoerd.

In de zogenoemde MNE-database houdt de Commissie de omzettingsmaatregelen van de lidstaten bij. In de toekomst zal het verplicht worden om bij elke maatregel aan te geven of hiermee de richtlijn volledig is omgezet, of enkel ten dele. Overigens zijn de nationale omzettingsmaatregelen ook via Eur-Lex te raadplegen. Klik hier voor meer informatie.