Commissie: Actieplan betere uitvoering en handhaving internemarktregels

Contentverzamelaar

Commissie: Actieplan betere uitvoering en handhaving internemarktregels

Op verzoek van de Europese Raad presenteert de Commissie een langetermijnactieplan om de bestaande uitdagingen op het gebied van tenuitvoerlegging en handhaving van de internemarktregels aan te pakken. De acties hebben betrekking op een reeks verschillende problemen die alle fasen en gebieden van mogelijke uitvoeringsproblemen en handhavingsactiviteiten op zowel EU- als nationaal niveau bestrijken.

In maart 2019 heeft de Europese Raad de Commissie verzocht een langetermijnactieplan te ontwikkelen voor een betere uitvoering en handhaving van de internemarktregels, in nauwe samenwerking met de lidstaten.

De lidstaten zijn verplicht om datgene wat zij als Europese wetgever zijn overeengekomen, correct toe te passen. Zij hebben ook de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat schendingen van de regels van de interne markt op hun eigen grondgebied worden opgespoord en verholpen. De Commissie heeft als hoedster van het Verdrag de verantwoordelijkheid om erop toe te zien dat alle lidstaten de regels van de interne markt ten uitvoer leggen en naleven, en om door middel van inbreukprocedures doortastend op te treden als de regels niet worden nageleefd. 

Op basis van een hernieuwd partnerschap tussen de lidstaten en de Commissie en rekening houdend met de bevindingen in de mededeling over belemmeringen voor de interne markt (COM(2020)93), wordt in dit actieplan een reeks maatregelen voorgesteld om de doeltreffendheid en efficiëntie van de naleving en de handhaving in de hele EU te maximaliseren.

De bevordering van een nalevingscultuur vereist een sterk politiek engagement voor de interne markt en de effectieve tenuitvoerlegging van de regels ervan. Het vereist politieke betrokkenheid, transparantie en efficiënte systemen om de naleving aan te moedigen en te controleren.

Dit actieplan is een antwoord op de oproep van de lidstaten om actie te ondernemen en neemt het initiatief om de bestaande uitdagingen op het gebied van tenuitvoerlegging en handhaving aan te pakken. De acties hebben betrekking op een reeks verschillende problemen die alle fasen en gebieden van mogelijke uitvoeringsproblemen en handhavingsactiviteiten op zowel EU- als nationaal niveau bestrijken en berusten op een gezamenlijk engagement op lokaal, regionaal, nationaal en EU-niveau. Door middel van deze acties zullen de Commissie en de lidstaten de interne markt in staat stellen onze bedrijven te stimuleren en de consumenten de beste keuze te bieden. Door samen te werken kunnen we ervoor zorgen dat de interne markt voor alle Europeanen werkt, aldus de Commissie.

Meer informatie: