Commissie: Apple kreeg 13 miljard aan verboden belastingvoordelen in Ierland

Contentverzamelaar

Commissie: Apple kreeg 13 miljard aan verboden belastingvoordelen in Ierland

Volgens de Europese Commissie heeft Ierland 13 miljard euro aan onterechte belastingvoordelen aan het bedrijf Apple toegekend. Volgens de Commissie zijn de belastingvoordelen in strijd met de EU-staatssteunregels. Ierland moet deze voordelen nu terugvorderen.

Belastingafspraken

Apple heeft in het verleden belastingafspraken (ook wel tax rulings genoemd) gemaakt met Ierland. Volgens de Commissie werd met deze afspraken de belastbare winst in Ierland kunstmatig laag gehouden. Hierdoor zou Apple te weinig belasting hebben betaald. Volgens de Commissie leiden de belastingafspraken tot een selectief voordeel in strijd met de EU-staatssteunregels.

Op grond van artikel 107 van het EU-Werkingsverdrag zijn steunmaatregelen van de staten, die de mededinging door begunstiging van bepaalde ondernemingen vervalsen, in beginsel onverenigbaar met de interne markt. EU-lidstaten mogen bedrijven geen selectieve voordelen geven, waardoor de concurrentie op de interne markt wordt vervalst.

De Commissie concludeert in het besluit dat Ierland het bedrijf Apple een selectief voordeel heeft toegekend via de gemaakte belastingafspraken. Het besluit is nog vertrouwelijk. De informatie in dit bericht is gebaseerd op het persbericht van de Europese Commissie.

Ierland keurde met deze afspraken een bepaalde methode van het toerekenen van winst goed. De vestiging van Apple in Ierland registreerde alle verkopen van Apple producten in Europa. Alle verkopen van producten werden rechtstreeks geboekt in Ierland. Het overgrote deel van de winst van Apple werd intern toegewezen aan een hoofdkantoor van Apple. Dat hoofdkantoor was niet gevestigd in Ierland en heeft volgens de Commissie ook geen vestigingsplaats elders. Hierdoor wordt over deze winst in geen enkel land belasting betaald. Slechts een klein deel van de winst werd in Ierland belast, over het algemeen minder dan 1% van de winst.

Beoordeling Commissie

De Commissie beschouwt dergelijke belastingafspraken op zich als legaal, want zij bieden rechtszekerheid en duidelijkheid aan bedrijven. Slechts wanneer een dergelijke afspraak een bepaald bedrijf gunstiger behandelt dan andere bedrijven, kan deze afspraak illegaal zijn in het licht van de EU-staatssteunregels. De afspraak moet voldoen aan het ‘zakelijkheidsbeginsel’ (ook wel; ‘arms length beginsel’ genoemd). Dit betekent dat de belastingmaatregel gebaseerd moet zijn op toerekening van winst op basis van prijzen die zouden worden gehanteerd in een omgeving waarin vrije mededinging heerst, dat wil zeggen prijzen die ook zouden zijn overeengekomen door onafhankelijke ondernemingen die onder vergelijkbare omstandigheden zakelijk met elkaar onderhandelen.

Volgens de Commissie strookte de afspraak tussen Apple en Ierland niet met de economische realiteit, maar was de winstconstructie kunstmatig. Er zou geen feitelijke of economische rechtvaardiging zijn voor de afspraak.

Hierdoor heeft Apple een selectief voordeel genoten, dat andere bedrijven in Ierland niet hadden. De Commissie verlangt daarom dat Ierland 13 miljard plus wettelijke rente terugvordert. Dit bedrag is het geheel aan te weinig betaalde belasting tussen 2003 en 2014.

Voor meer informatie, lees het persbericht van de Commissie.

Update: De Ierse regering en Apple hebben aangekondigd in beroep te gaan tegen het besluit van de Commissie.