Commissie beëindigt inbreukprocedures in kansspelsector

Contentverzamelaar

Commissie beëindigt inbreukprocedures in kansspelsector

De Commissie heeft besloten de door haar ingeleide inbreukprocedures op het gebied van online gokken en de behandeling van de desbetreffende klachten tegen Nederland en andere lidstaten te beëindigen. Het onderwerp heeft geen prioriteit meer en de Commissie erkent de legitimiteit van het optreden van de lidstaten.

Aan het persbericht wordt het volgende ontleend:

De Commissie-Juncker heeft vanaf het begin het vizier op haar politieke prioriteiten gericht en die energiek nagestreefd. Deze politieke benadering komt ook tot uitdrukking in de wijze waarop de Commissie inbreukdossiers behandelt. In de mededeling "EU-wetgeving: betere resultaten door betere toepassing" wordt beschreven volgens welke benadering de Commissie strategische prioriteit aan zaken toekent, waarbij zij de verschillende betrokken publieke en particuliere belangen zorgvuldig tegen elkaar afweegt.

Daarom heeft de Commissie besloten de door haar ingeleide inbreukprocedures op het gebied van onlinegokken en de behandeling van de desbetreffende klachten tegen een aantal lidstaten te beëindigen. Het gaat om Nederland, Cyprus, Polen, België en Zweden.

Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft herhaaldelijk erkend dat de lidstaten het recht hebben om kansspeldiensten aan banden te leggen wanneer dat noodzakelijk is voor de bescherming van doelstellingen van algemeen belang, zoals de bescherming van minderjarigen, de strijd tegen gokverslaving en de bestrijding van onregelmatigheden en fraude.

De Commissie erkent de grotere politieke legitimiteit van de doelstellingen van algemeen belang die de lidstaten bij het reguleren van kansspeldiensten nastreven. De Commissie neemt er tevens nota van dat de lidstaten zich inspannen om het nationale rechtskader voor onlinegokken te moderniseren, de vraag van burgers naar kansspelen weg te leiden van ongereguleerd aanbod naar toegelaten en gecontroleerde websites, en ervoor te zorgen dat de exploitanten belasting betalen. Tegen deze achtergrond heeft het voor de Commissie geen prioriteit gebruik te maken van haar bevoegdheid een inbreukprocedure te starten om zodoende de totstandkoming van een interne markt van de EU op het gebied van onlinegokdiensten te bevorderen.

De Commissie zal de lidstaten blijven ondersteunen bij hun inspanningen om het nationale rechtskader voor onlinegokken te moderniseren en de samenwerking tussen de nationale regelgevende instanties op het gebied van kansspelen te bevorderen.

Achtergrond

De Commissie is van mening dat klachten in de kansspelsector doeltreffender door de nationale rechterlijke instanties kunnen worden behandeld, ook gezien de talrijke uitspraken die het Hof van Justitie van de EU in verband met nationale kansspelwetgeving heeft gedaan. Indieners van klachten worden daarom aangespoord om nationale rechtsmiddelen aan te wenden wanneer zij problemen met de EU-wetgeving in de kansspelsector ondervinden.

De lidstaten zijn autonoom bij de organisatie van hun kansspeldiensten, ook wat het belastingniveau betreft, op voorwaarde dat de fundamentele vrijheden van het Verdrag worden geëerbiedigd. Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft ertoe bijgedragen te verduidelijken welke beperkingen van de beginselen van de interne markt kunnen worden gerechtvaardigd in het licht van publieke beleidsdoelstellingen zoals de bescherming van consumenten en minderjarigen op het gebied van kansspelen.

De Commissie ondersteunt de lidstaten bij hun inspanningen om niet-toegestane gokactiviteiten te bestrijden, kwetsbare burgers te beschermen en andere daarmee samenhangende illegale activiteiten te voorkomen. Na de mededeling over onlinegokken uit 2012 heeft de Commissie een aantal initiatieven gelanceerd, bijvoorbeeld de aanbevelingen over consumentenbescherming en reclame in de onlinekansspelsector, heeft zij nauwere administratieve samenwerking gestimuleerd en heeft zij het startschot gegeven voor de oprichting van een deskundigengroep voor gokdiensten waarbinnen de kansspelregelgevers uit de EER goede praktijken kunnen uitwisselen, de administratieve samenwerking kunnen bevorderen en het vertrouwen kunnen versterken. Bovendien zijn de EU-voorschriften die gelden op gebieden zoals de bestrijding van het witwassen van geld, ook van toepassing op de kansspelsector.

Meer info: