Commissie besluit tot nieuwe financiering in Europees Defensiefonds voor investeringen in defensievermogen en innovatie

Contentverzamelaar

Commissie besluit tot nieuwe financiering in Europees Defensiefonds voor investeringen in defensievermogen en innovatie

Met de financiering wil de Europese Commissie defensie-innovatie stimuleren en gemeenschappelijke defensieprojecten ontwikkelen. Er wordt gezocht naar manieren om binnen de EU samen beter te investeren in strategische defensievermogens.

De nieuwe financiering komt vrij via het eind mei door de Commissie goedgekeurde  tweede jaarlijkse werkprogramma  van het  Europees Defensiefonds  (EDF) (zie ook dit factsheet van de Commissie). In het kader van dat werkprogramma 2022 zal in totaal 924 miljoen euro aan financiering worden toegewezen. Naast verbetering van investeringen in strategische defensievermogens (zie ook dit ECER-bericht) wordt een reeks nieuwe instrumenten geïntroduceerd om innovatie op defensiegebied te bevorderen. Dit gebeurt via een EU-koepelregeling voor innovatie op defensiegebied (EUDIS; zie ook dit factsheet van de Commissie), van waaruit weer nauw zal worden samengewerkt met de  innovatiehub van het EDA .

Achtergrond
Het EDF is een belangrijk instrument van de Commissie ter ondersteuning van de defensiesamenwerking in Europa. Het EDF bevordert de samenwerking tussen ondernemingen en onderzoeksinstellingen in de hele EU bij defensieprojecten. Het stimuleert ook innovatie en bevordert de grensoverschrijdende deelname van kmo's. De projecten worden vastgesteld op basis van de vermogensprioriteiten op defensiegebied die door de lidstaten zijn overeengekomen in het kader van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid (GVDB), met name in het kader van het vermogens-ontwikkelingsplan (CDP). 

Het EDF beschikt voor de periode 2021-2027 over een begroting van 7 953 000 000 euro, verdeeld in twee pijlers: één voor de financiering van gezamenlijk onderzoek op defensiegebied om opkomende en toekomstige bedreigingen voor de veiligheid aan te pakken,  en één voor de medefinanciering van samenwerkingsprojecten voor vermogensontwikkeling. Een deel van de EDF-begroting is bestemd voor ontwikkeling of onderzoek (O&O) naar technologieën die innovaties kunnen voortbrengen. Het EDF wordt uitgevoerd via jaarlijkse werkprogramma's die gestructureerd zijn rond 17 thematische en horizontale categorieën acties gedurende het meerjarig financieel kader 2021-2027. De nadruk ligt op nieuwe uitdagingen om vorm te geven aan een multidimensionale en holistische benadering van de moderne gevechtsruimte, op stimulerende en faciliterende impulsen voor defensie om het EDF een belangrijke technologische impuls te geven, en op uitmuntendheid op het gebied van oorlogvoering om de vermogenstoewijzing te verbeteren en ambitieuze defensiesystemen te ondersteunen.

Blijvend investeren in door samenwerking gedreven O&O
Het werkprogramma van het EDF voor 2022 behandelt in totaal 33 onderwerpen, gestructureerd aan de hand van acht oproepen tot het indienen van voorstellen, om een aantal grote symbolische projecten op gang te brengen op defensiegebied in de Europese industrie. Het is gericht op relevante defensietechnologieën en -vermogens in overeenstemming met de 
vermogensprioriteiten van de EU  die gezamenlijk door de lidstaten zijn overeengekomen en in het  strategisch kompas  verder zijn uitgewerkt. Daarnaast waarborgt het EDF-werkprogramma voor 2022 ook de continuïteit van de financiering voor enkele belangrijke projecten die in het kader van de twee voorloperprogramma's van het EDF zijn gestart.

In 2022 zullen twee kritieke gebieden in de schijnwerpers staan om vermogensontwikkelingen te ondersteunen, namelijk de ruimtevaart en de marine. Daarnaast zal budget worden toegewezen aan inspanningen op het gebied van O&O op het gebied van cyberspace en inlichtingensuperioriteit (commando- en controlesysteem). Ook komen hoogwaardige defensievermogens en ontsluitende technologieën aan bod.

Ondersteuning van de EU-regeling voor innovatie op defensiegebied Relevante EU-initiatieven ter ondersteuning van defensie-innovatie en -ondernemerschap worden onder één overkoepelende noemer (EUDIS) samen gebracht. Beproefde praktijken die voortkomen uit civiele innovatie zullen worden gebruikt voor de defensiesector. In het werkprogramma van het EDF voor 2022 lanceert de Commissie acties om innovatieve ondernemers, start-ups en kmo's te ondersteunen en te integreren in het industriële ecosysteem van de defensie-industrie. Zo wordt een eigenvermogensfaciliteit voor defensie gevormd om investeringscapaciteit te genereren, wordt een technologische uitdaging gericht op het testen en klaarmaken voor de markt van opsporing van bedreigingen technologie en wordt opgeroepen tot een vierjarig partnerschap via een Kaderovereenkomst inzake een chemisch, biologisch, radiologisch en nucleair (CBRN) partnerschap.

Meer informatie

Persbericht Europese Commissie
ECER-dossier : GBVB- Defensiesamenwerking