Commissie gaat toepassing van het EU-Handvest van de grondrechten versterken

Contentverzamelaar

Commissie gaat toepassing van het EU-Handvest van de grondrechten versterken

Sinds het Verdrag van Lissabon is het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie bindend geworden. Niet alleen voor de EU-instellingen, maar ook voor de lidstaten wanneer zij EU-recht toepassen. De Europese Commissie heeft nu een strategie ontwikkeld om de rechten die zijn verankerd in het Handvest daadwerkelijk te verwezenlijken. Doel: de EU moet het toonbeeld van respect voor grondrechten worden. Dat blijkt uit een mededeling die door de Commissie is gepresenteerd.

De strategie bestaat uit drie delen:

‘Mainstreaming’ en toezicht

In al het optreden van de EU, met name in het wetgevingsproces in Brussel, moet rekening worden gehouden met het Handvest. Dit betekent dat de ook de ‘cultuur’ binnen de Commissie verbeterd worden. Hiervoor is een ‘check-list’ gemaakt, die beleidsmakers moeten aflopen als ze werken aan nieuw beleid.

De Commissie zal de lidstaten actief gaan helpen in de fase van implementatie van een nieuwe richtlijnen, om preventief de naleving van het Handvest te verzekeren. Ook zal de Commissie inbreukprocedures starten tegen lidstaten als zij van mening is dat het Handvest geschonden wordt door een lidstaat. Lidstaten zijn gebonden aan het Handvest als zij het recht van de Unie ten uitvoer brengen (artikel 51 van het Handvest). Principiële schendingen en schendingen die een grote impact hebben op het leven van burgers krijgen voorrang.

De EU is ook bereid om haar eigen handelen te onderwerpen aan externe rechterlijke toetsing. Door toe te treden tot het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens en de fundamentele vrijheden kan ook het Hof voor de Rechten van de Mens in Staatsburg een oordeel uitspreken over het handelen van de EU.

Het publiek beter informeren

De Commissie wil dat burgers beter op de hoogte zijn van hun rechten. De Commissie zal klachten van burgers gerichter en begrijpelijker gaan beantwoorden, met speciale aandacht voor situaties die buiten de bevoegdheid van de EU vallen. Ook zal informatie en training van rechters en advocaten worden bevorderd.

Jaarlijkse rapportage

In een jaarlijks rapport zal de Commissie laten zien hoe zij het Handvest ten uitvoer legt in de praktijk. De focus in het rapport ligt op de EU-instellingen. Het blijkt niet uit de plannen dat de Commissie van het rapport een monitor van de situaties in de lidstaten gaat maken. Wel zal er worden ingegaan op inbreukprocedures die te maken hebben met de toepassing van het Handvest.