Commissie keurt EU-VS privacyschild goed

Contentverzamelaar

Commissie keurt EU-VS privacyschild goed

De Europese Commissie heeft vastgesteld dat de afspraken tussen de EU en de VS over de bescherming van persoonsgegevens de EU-burgers voldoende beschermen. Dit zogenoemde Privacy Shield vormt een nieuw kader voor trans-Atlantische gegevensstromen van ondernemingen.

Het gaat om Uitvoeringsverordening (EU) 2016/1250 van de Commissie van 12 juli 2016 overeenkomstig Richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de gepastheid van de door het EU-VS-privacyschild geboden bescherming (met in de bijlagen de afspraken met de VS). De verordening is in werking getreden op 21 augustus 2016.

Betere gegevensbescherming

Het privacyschild heeft tot doel de gegevens van Europese burgers beter te beschermen wanneer deze gegevens in de VS verwerkt worden. De belangrijkste elementen uit de regeling zijn:

  • Zwaardere verplichtingen voor ondernemingen die persoonsgegevens van Europeanen verwerken en een krachtige handhaving;
  • Duidelijke waarborgen en transparantieverplichtingen inzake de toegang van de Amerikaanse overheid tot de gegevens;
  • Effectieve bescherming van de rechten van EU-burgers met diverse beroepsmogelijkheden.

De nieuwe regeling legt bedrijven in de VS zwaardere verplichtingen op ter bescherming van de persoonsgegevens van Europeanen en verbetert het toezicht en de handhaving door het Amerikaanse ministerie van Handel en de Federal Trade Commission (FTC), onder meer door een betere samenwerking met de Europese gegevensbeschermingsautoriteiten. Met de nieuwe regeling heeft de VS zich er onder meer toe verplicht om overheidsinstanties geen algemene toegang te verlenen tot overgedragen persoonsgegevens die in het kader van de wettelijke taak zijn verkregen. Deze toegang zal aan duidelijke voorwaarden, beperkingen en toezicht onderworpen zijn. Vragen of klachten die Europeanen in dit verband hebben, zullen zij kunnen voorleggen aan een daartoe speciaal te benoemen ombudsman.

Achtergrond

Met het EU-VS privacyschild wordt gevolg gegeven aan de eisen die het EU-Hof heeft geformuleerd in de zaak Schrems, het zgn. Facebook-arrest. Daarin werd de zgn. veiligehavenregeling door het EU Hof ongeldig verklaard. Lees meer over dit arrest in het ECER-bericht: Opslag gegevens EU-onderdanen op VS-servers schendt privacy.

Meer info: