Commissie keurt Nederlandse steunregeling voor energiebesparende investeringen in de glastuinbouw goed

Contentverzamelaar

Commissie keurt Nederlandse steunregeling voor energiebesparende investeringen in de glastuinbouw goed

De Europese Commissie heeft op grond van de EU-staatssteunregels een Nederlandse steunregeling van 132 miljoen euro goedgekeurd om energiebesparing in de glastuinbouw te ondersteunen. Het doel van de regeling is om bedrijven in de glastuinbouw te ondersteunen bij de bouw van nieuwe netto-energieneutrale kassen en bij het verbeteren van bestaande kassen om ze energie-efficiƫnter te maken.

In het kader van de Nederlandse regeling, die loopt tot 1 januari 2027, wordt steun verleend in de vorm van rechtstreekse subsidies die tot 20 procent van de subsidiabele kosten dekken. De regeling staat open voor bedrijven van elke omvang in de landbouwsector.

Toetsing aan EU-staatssteunregels

De Commissie heeft de regeling getoetst aan de EU-staatssteunregels, en met name aan artikel 107, lid 3, onder c), van het EU-Werkingsverdrag, op grond waarvan de lidstaten de ontwikkeling van bepaalde vormen van economische bedrijvigheid onder bepaalde voorwaarden kunnen ondersteunen, en aan de richtsnoeren voor staatssteun in de landbouw- en de bosbouwsector en in plattelandsgebieden 2023. De Commissie kwam tot de bevinding dat de regeling noodzakelijk en passend is om de milieubescherming, met inbegrip van biodiversiteit en klimaatactie, te ondersteunen en te versterken en bij te dragen tot de verwezenlijking van de milieu- en klimaatdoelstellingen van de EU en de doelstellingen van de Europese Green Deal. Voorts heeft de Commissie vastgesteld dat de regeling evenredig is, aangezien zij beperkt is tot het noodzakelijke minimum en een beperkte impact zal hebben op de mededinging en de handel tussen de lidstaten. Op basis hiervan heeft de Commissie de Nederlandse regeling goedgekeurd op grond van de EU-staatssteunregels.

De niet-vertrouwelijke versie van het besluit komt, zodra eventuele vertrouwelijkheidskwesties zijn opgelost, beschikbaar onder nummer SA.106646 in het Staatssteunregister op de website Concurrentie van de Commissie.

Meer informatie: