Commissie lanceert nieuw klachtensysteem in het kader van het EU-handelsbeleid

Contentverzamelaar

Commissie lanceert nieuw klachtensysteem in het kader van het EU-handelsbeleid

Op grond van een nieuw door de Commissie geïntroduceerd klachtensysteem kunnen lidstaten, bedrijven, beroepsverenigingen, maatschappelijke organisaties en burgers uit de Unie klachten indienen over markttoegangsbelemmeringen in derde landen en schendingen van verplichtingen uit vrijhandelsakkoorden op het gebied van duurzame handel in derde landen.

Op 16 november 2020 heeft de Europese Commissie een nieuw klachtensysteem gelanceerd (ook wel het ‘Single Entry Point’ genoemd). Dit systeem is ten eerste gericht op het bestrijden van handelsbelemmeringen in derde landen. Een handelsbelemmering kan bestaan uit een belemmering van de markttoegang die in strijd is met de WTO-regels of met een vrijhandelsakkoord tussen de EU en een derde land. Ten tweede is het klachtensysteem gericht op de bestrijding van schendingen van verplichtingen uit handelsakkoorden op het gebied van duurzame handel in derde landen. Deze verplichtingen kunnen betrekking hebben op de rechten van werknemers, het aanpakken van klimaatverandering en milieubescherming.

Op basis van het nieuwe klachtensysteem kunnen lidstaten, bedrijven, beroepsverenigingen, maatschappelijke organisaties en burgers uit de Unie op de hierboven genoemde terreinen een klacht bij de Commissie indienen. De klachten kunnen worden ingediend via het nieuwe, gecentraliseerde klachtensysteem van de Commissie (DG Handel) dat via de website van DG Handel is ondergebracht op het portaal ‘Acces2Markets’ (zie hier de klachtenformulieren).

Bij het indienen van de klacht moet de klager een gedetailleerde omschrijving geven van de kwestie waarover wordt geklaagd en de maatregelen die in dit kader reeds zijn genomen. Indien de klacht betrekking heeft op een belemmering van de markttoegang moet een omschrijving worden verstrekt van de potentiële economische gevolgen van deze belemmering. Wanneer de klacht betrekking heeft op een schending van de verplichtingen op het gebied van duurzame handel moet de klager omschrijven wat de gevolgen en de ernst van de vermeende inbreuk zijn. Na het indienen van de klacht wordt de klager geïnformeerd over een eventuele handhavingsactie door de Commissie.

Het nieuwe klachtensysteem past binnen het streven van de Commissie om de handhaving en uitvoering van handelsakkoorden tussen de EU en derde landen te versterken. In dit kader benoemde de Commissie afgelopen juli ook al haar eerste Hoofdfunctionaris Handhaving voor de Handel (‘Chief Trade Enforcement Officer’, hierna: CTEO) benoemd. De CTEO heeft als taak om de implementatie en handhaving van het handelsbeleid van de Unie te coördineren en te versterken. Tot de taken van de CTEO behoort ook het beheer van het nieuwe klachtensysteem (lees hier meer over de CTEO).

Bij de lancering van het nieuwe klachtensysteem heeft de Commissie tevens richtsnoeren uitgebracht over de werking van het systeem (zie hier de richtsnoeren) en een mededeling over de bredere aanpak van de handhavings- en implementatiewerkzaamheden van de Commissie en meer specifiek de CTEO (zie hier de mededeling).

Meer informatie