Commissie pakt fiscale discriminaties aan

Contentverzamelaar

Commissie pakt fiscale discriminaties aan

De Commissie gaat de fiscale bepalingen van de lidstaten tegen het licht houden, om er zeker van te zijn dat mobiele EU-burgers niet worden gediscrimineerd. Daarbij gaat het om mensen die economisch actief zijn, zoals werknemers en zelfstandigen, en mensen die dat niet zijn, zoals gepensioneerden. Hierdoor wordt een eerder project, dat in het teken stond van de fiscale behandeling van grensarbeiders, aangevuld en afgerond. Zo nodig start de Europese Commissie inbreukprocedures.

Vrij verkeer van werknemers wordt beschouwd als één van de krachtigste motoren voor groei en werkgelegenheid in Europa. Naar schatting is het bbp in de EU-15 op lange termijn met bijna 1 % gestegen als gevolg van de mobiliteit na de uitbreiding (2004-2009).

Het probleem is dat fiscale belemmeringen nog steeds een zeer moeilijk te nemen hindernis vormen voor burgers die hun land van herkomst verlaten om werk te zoeken in een andere lidstaat. Dergelijke fiscale belemmeringen kunnen zich voordoen in het land van herkomst of het land waar zij zich vestigen.

Daarom zal de Commissie in de loop van 2014 nauwgezet nagaan of mobiele EU-burgers nadelen ondervinden van de fiscale bepalingen van de lidstaten. Indien er gevallen van discriminatie of inbreuken tegen de fundamentele vrijheden van de EU worden geconstateerd, zal de Commissie de nationale autoriteiten daarop attent maken en erop aandringen dat de nodige wijzigingen worden aangebracht. Als de problemen blijven bestaan, kan de Commissie een inbreukprocedure tegen de betrokken lidstaten inleiden.

De Commissie zal onderzoeken en beoordelen of EU-burgers die zich in een andere lidstaat dan hun eigen lidstaat hebben gevestigd daarvoor worden bestraft en of zij meer belasting moeten betalen als gevolg van hun mobiliteit. Dat kan gebeuren in de lidstaat van herkomst of in het land waar zij zich hebben gevestigd. Burgers kunnen worden geconfronteerd met fiscale nadelen:

·     vanwege de locatie van hun investeringen of activa, de locatie van de belastingplichtigen zelf of het feit dat zij zich ergens anders hebben gevestigd;

·     wat betreft hun bijdragen aan pensioenregelingen, het ontvangen van pensioenen of het overdragen van pensioenen en levensverzekeringskapitaal;

·     met betrekking tot activiteiten die zij als zelfstandige in een andere lidstaat hebben verricht of door het verplaatsen van dergelijke activiteiten;

·     doordat bepaalde vormen van belastingaftrek of belastingvoordeel niet voor hen gelden;

·     met betrekking tot de rijkdom die zij hebben opgebouwd.

De Commissie zal rekening houden met deze factoren en de situatie van uiteenlopende categorieën EU-burgers onderzoeken, waaronder werknemers, zelfstandigen en gepensioneerden.

Meer informatie kunt u hier vinden: IP/14/31. Meer info over het grensarbeidersproject vindt u hier IP/12/340.