Commissie presenteert een Mededeling over de weg naar duurzamere visserij in 2023

Contentverzamelaar

Commissie presenteert een Mededeling over de weg naar duurzamere visserij in 2023

De Mededeling toont dat de inspanningen voor de instandhouding van visbestanden hun vruchten afwerpen en dat de EU er met haar beleid in slaagt overbevissing in de Europese wateren te beperken. Wel blijven meer inspanningen nodig om de mariene hulpbronnen te beschermen. De EU zou haar hoge ambities in dat verband binnen de eigen grenzen moeten handhaven en hetzelfde niveau nastreven in haar samenwerking met Noorwegen, het Verenigd Koninkrijk en andere kuststaten.

Het gaat om de mededeling “Naar een duurzamere visserij in de EU: stand van zaken en oriëntaties voor 2023” (COM (2022) 253) die een evaluatie van het visserijbeleid van de EU en de prioriteiten voor 2023 bevat.

Uit de evaluatie blijkt ook dat de visbestanden in het noordoostelijke deel van de Atlantische Oceaan zich gemiddeld op een niveau bevinden dat in de toekomst maximale duurzame opbrengsten oplevert. In de Middellandse Zee is de situatie verder verbeterd maar nog wel een lange weg af te leggen. In de Oostzee zijn beschermingsmaatregelen getroffen, omdat de groei en de voortplanting van vissen worden belemmerd door lage zuurstofniveaus die te wijten zijn aan een overmaat aan voedingsstoffen in het water.

Achtergrond
Elk jaar publiceert de Commissie een mededeling waarin de vorderingen met betrekking tot de toestand van de visbestanden worden geschetst en het startschot wordt gegeven voor een brede openbare raadpleging over de vaststelling van de jaarlijkse vangstmogelijkheden voor het volgende jaar. In die mededeling wordt de vooruitgang op weg naar een duurzame visserij in de EU geëvalueerd en wordt het evenwicht tussen de vangstcapaciteit en de vangstmogelijkheden beoordeeld, evenals de sociaaleconomische prestaties van de sector en de uitvoering van de aanlandingsverplichting. Daarnaast wordt de grondgedachte van het voorstel voor de vangstmogelijkheden voor het volgende jaar uiteengezet.

Prioriteiten voor 2023
De mededeling bevat ook de agenda voor 2023. De Commissie streeft naar:

• beter visserijbeheer in het Middellandse Zeegebied, voortbouwend op de resultaten in het westelijke deel van de Middellandse Zee en in de Adriatische Zee;
• een correcte uitvoering van de aanlandingsverplichting;
• betere onderzoeksgegevens voor beter wetenschappelijk advies en betere economische analyses;
• meer maatregelen om de mariene ecosystemen te beschermen.

In de Middellandse Zee overschrijdt de visserij-intensiteit de duurzame niveaus met bijna 100 procent. Daar zijn meer reducties nodig. Er zijn grote inspanningen nodig om het meerjarenplan voor het westelijke deel van de Middellandse Zee en de maatregelen van de Algemene Visserijcommissie voor de Middellandse Zee verder uit te voeren. In de vangstmogelijkheden van 2023 is tevens een prominente plaats voorzien voor betere instandhoudingsmaatregelen in de Adriatische Zee. De visserij-intensiteit daar moet verminderd en de opbrengst op lange termijn verhoogd.

Uit de prioriteiten voor 2023 blijkt dat lidstaten de handhaving van en de controle op de naleving van de aanlandingsverplichting moeten versterken en teruggooi uitbannen door het voorkomen van ongewenste vangsten. Daartoe moeten daarvoor geschikte, moderne controle-instrumenten worden gebruikt zoals systemen voor elektronische monitoring op afstand, die de doeltreffendste en meest kostenefficiënte manier zijn om de aanlandingsverplichting op zee te controleren.

De Commissie blijft met het Europees Parlement en de Raad samenwerken om tot een akkoord over het herziene visserijcontrolesysteem te komen. Dit kan het gebruik van die instrumenten vereenvoudigen. Ook blijft de Commissie werken aan de verwezenlijking van duurzaamheidsdoelstellingen in alle gebieden, door bijvoorbeeld partnerschappen met buurlanden en samenwerking in internationale organisaties voor visserijbeheer. Binnenkort volgt een actieplan voor de instandhouding van de visbestanden en de bescherming van de mariene ecosystemen. 

De oorlog in Oekraïne heeft ook tot problemen geleid voor de visserij in de EU. De prijzen van scheepsbrandstoffen zijn bijna verdubbeld, in de buurt van Oekraïne moesten activiteiten worden gestopt vanwege veiligheid en door hoge exploitatiekosten voeren sommige vissers niet uit. Als de energieprijzen op het huidige niveau blijven, zouden de kosten voor de vissersvloot van de EU-27 tot 300 miljoen euro minder winst kunnen leiden. De Europese Unie faciliteerde in dit verband al crisissteun in het kader van het Europees Fonds voor maritieme zaken, visserij en aquacultuur (EFMZVA) en stelde een tijdelijk crisiskader voor staatssteun voor de visserij, de aquacultuur en de verwerkende sector vast. Ook heeft de Commissie een aanvullend steunpakket via een wijziging van het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij (EFMZV) voorgesteld.

Hoe verder?
De lidstaten, de adviesraden, de visserijsector, niet-gouvernementele organisaties en geïnteresseerde burgers zijn verzocht om van juni tot eind augustus deel te nemen aan een openbare raadpleging en hun mening te geven over de vangstmogelijkheden van 2023.

Na deze consultatie zal de Commissie voorstellen indienen voor verordeningen over de vangstmogelijkheden van 2023 in de Atlantische Oceaan, de Noordzee, de Oostzee, de Middellandse Zee en de Zwarte Zee. De voorstellen houden rekening met de meerjarenplannen. Ze zijn gebaseerd op wetenschappelijk advies van de Internationale Raad voor het onderzoek van de zee (ICES) en andere onafhankelijke instanties, en op de economische analyse van het Wetenschappelijk, Technisch en Economisch Comité voor de visserij (WTECV).

De voorstellen omvatten ook aanpassingen die voortvloeien uit de uitvoering van de aanlandingsverplichting. Tot slot zal de Raad de voorstellen van de Commissie bespreken en de verdeling van de vangstmogelijkheden vaststellen.

Meer informatie
Persbericht Europese Commissie
ECER-dossier: Visserij