Commissie presenteert een voorstel om het gebruik van niet voor de weg bestemde mobiele machines op de openbare weg te vergemakkelijken

Contentverzamelaar

Commissie presenteert een voorstel om het gebruik van niet voor de weg bestemde mobiele machines op de openbare weg te vergemakkelijken

Op 30 maart 2023 heeft de Commissie een nieuwe verordening voorgesteld om het gebruik van niet voor de weg bestemde mobiele machines, zoals kranen, oogstmachines, vorkheftrucks en sneeuwruimers, op de openbare weg te vergemakkelijken. De nieuwe regels zullen de technische voorschriften voor de goedkeuring van niet voor de weg bestemde machines op EU-niveau harmoniseren.

Achtergrond

Niet voor de weg bestemde mobiele machines – zoals kranen, sneeuwruimers, vorkheftrucks en oogstmachines - worden regelmatig gebruikt in bepaalde sectoren of voor specifieke doeleinden, bijvoorbeeld als hulpapparatuur voor de bouw, landbouw, tuinen of gemeentelijke diensten. Veel technische aspecten van niet voor de weg bestemde mobiele machines zijn op EU-niveau geharmoniseerd (bijvoorbeeld de veiligheid van machines, elektromagnetische compatibiliteit, geluidsemissies tijdens de uitvoering van werkzaamheden, en uitlaatemissies).

Een aantal van die machines moet soms aan het verkeer op de openbare weg deelnemen. Meestal om de machines van de ene werkplek naar de andere te verplaatsen. Het vaststellen van voorschriften uitsluitend voor deelname van mobiele machines aan het verkeer op de openbare weg behoort echter nog steeds tot de bevoegdheid van de lidstaten. Op 30 maart 2023 heeft de Europese Commissie daarom een voorstel voor een verordening gepresenteerd om de voorschriften voor het gebruik van niet voor de weg bestemde mobiele machines op de openbare weg in de EU te harmoniseren.

Inhoud van het voorstel

Met de voorgestelde verordening:

  • wordt de interne markt voor niet voor de weg bestemde mobiele machines voltooid: de voorgestelde verordening brengt een geharmoniseerd regelgevingskader voor de goedkeuring van niet voor de weg bestemde mobiele machines tot stand, waardoor het vrije verkeer daarvan wordt gewaarborgd en het grensoverschrijdende gebruik van dergelijke machines binnen de EU wordt vergemakkelijkt;
  • worden de administratieve lasten en kosten voor de belanghebbenden verminderd: fabrikanten en distributeurs hoeven slechts eenmaal en in één EU-land een goedkeuring aan te vragen, waarna de machines in alle EU-landen op de openbare weg zullen mogen worden gebruikt. Hierdoor wordt het gemakkelijker nieuwe modellen op de markt te brengen. Gebruikers, zoals verhuurbedrijven, zullen profiteren van een verlaging van de nalevingskosten, zullen machines gemakkelijker in verschillende lidstaten kunnen gebruiken en doorverkopen, zullen kunnen kiezen uit een groter aanbod aan niet voor de weg bestemde mobiele machines en zullen toegang hebben tot meer innovatieve ontwerpen. Bestuurders van de machines zullen op hun beurt baat hebben bij geharmoniseerde regels die een hoge verkeersveiligheid in de hele EU waarborgen;
  • wordt evenredigheid en rechtszekerheid gewaarborgd: de nieuwe regels hebben alleen betrekking op de meest relevante technische aspecten en omvatten een vereenvoudigde en evenredige procedure die rekening houdt met de kenmerken van niet voor de weg bestemde mobiele machines, met name het feit dat zij normaal gesproken niet op de weg worden gebruikt. Deze procedure zal in de hele EU op uniforme wijze worden toegepast;
  • wordt een doeltreffender markttoezicht tot stand gebracht: de voorgestelde verordening omvat procedures voor markttoezicht, waaronder vrijwaringsmaatregelen tegen niet-conforme niet voor de weg bestemde machines.

Meer informatie: