Commissie presenteert ideeën om de Europese Unie efficiënter te maken

Contentverzamelaar

Commissie presenteert ideeën om de Europese Unie efficiënter te maken

Een kleinere Commissie waarin niet langer alle lidstaten een commissaris hebben. Een dubbelfunctie voor de voorzitter van de Commissie en van de Europese Raad. Een vervolg op het systeem van Spitzenkandidaten voor de functie van voorzitter van de Commissie. En sympathie voor het systeem van transnationale kieslijsten voor het Europees Parlement. Deze ideeën draagt de Commissie aan voor de informele bijeenkomst van de leiders van de EU.

Bron: persbericht Europese Commissie 14 februari 2018

Met het oog op de informele bijeenkomst van de leiders op 23 februari 2018 presenteert de Europese Commissie een aantal praktische maatregelen die het optreden van de Europese Unie efficiënter kunnen maken en de verstandhouding tussen de leiders van de EU-instellingen en de burgers van Europa kunnen verbeteren.

Spitzenkandidaten: voortbouwen op de ervaring met de „Spitzenkandidaten” (lijstaanvoerders) van 2014

Commissievoorzitter Juncker zei in de Staat van de Unie 2017 over het in 2014 toegepaste systeem van Spitzenkandidaten dat dit experiment een vervolg moest krijgen. De Europese Commissie zet uiteen hoe dit proces op basis van de huidige Verdragen kan worden verbeterd, zonder de balans tussen de instellingen van de EU en tussen de lidstaten in gevaar te brengen. Onder meer betekent dit dat de politieke partijen in een vroeger stadium hun lijsttrekker moeten kiezen, vóór het einde van 2018, en dat de campagne eerder moet beginnen. Dat zou de kiezers meer gelegenheid bieden om zich vertrouwd te maken met de kandidaten en de politieke programma's waarvoor zij staan.

Samenstelling van het Europees Parlement

De leiders moeten in het kader van de Europese Raad – op basis van een voorstel van het Europees Parlement – een besluit nemen over de samenstelling van het Europees Parlement voor de periode 2019–2024 en beslissen wat er moet gebeuren met de zetels die vrijkomen door het vertrek van het Verenigd Koninkrijk. Een van de opties is om een aantal van deze zetels te reserveren voor een transnationale kieslijst. Het Europees Parlement heeft er in zijn recente resolutie van 7 februari 2018 weliswaar voor gekozen om niet tot de instelling van een transnationale kieslijst op te roepen, maar heeft tegelijkertijd de mogelijkheid voor verdere discussie opengelaten. De Commissie heeft sympathie voor het idee om een transnationale kieslijst in te stellen, maar daarvoor is de unanieme instemming van de Raad vereist en zouden de kieswetten in alle 27 lidstaten nog dit jaar moeten worden gewijzigd voordat in 2019 de verkiezingen plaatsvinden.

Samenstelling van de Europese Commissie

Het college van commissarissen telt momenteel 28 leden, één voor elke lidstaat, overeenkomstig het besluit van de Europese Raad van 22 mei 2013. Voordat de volgende Europese Commissie wordt benoemd, zal de Europese Raad moeten beslissen of het beginsel van één commissaris per lidstaat wordt aangehouden, dan wel voor een kleinere Commissie wordt gekozen.

Een voorzitter met een dubbelfunctie: voorzitter van de Commissie en de Europese Raad

Voorzitter Juncker opperde in zijn Staat van de Unie 2017 voor het eerst het idee van een voorzitter met een dubbelfunctie. Als één en dezelfde persoon zowel voorzitter van de Europese Raad als voorzitter van de Europese Commissie is, zou dat de efficiëntie van de Unie ten goede kunnen komen. De huidige Verdragen laten zo'n wijziging toe.

Achtergrond

De ideeën zijn een rechtstreeks uitvloeisel van het verslag van de Europese Commissie van 8 mei 2015 over de verkiezingen voor het Europees Parlement van 2014. Daarin beloofde zij te onderzoeken hoe de Europese dimensie en de democratische legitimiteit van het EU-besluitvormingsproces verder kunnen worden versterkt en de oorzaken van de aanhoudend lage opkomst in sommige lidstaten verder te onderzoeken en aan te pakken.

Meer informatie