Commissie presenteert mededeling over de versterking van de Europese administratieve ruimte (ComPAct)

Contentverzamelaar

Commissie presenteert mededeling over de versterking van de Europese administratieve ruimte (ComPAct)

De Commissie heeft op 25 oktober 2023 een nieuwe mededeling over de versterking van de Europese administratieve ruimte (ComPAct) goedgekeurd, waarin concrete maatregelen worden voorgesteld om de overheidsdiensten te helpen aan de behoeften van burgers en bedrijven in heel Europa te voldoen.

Achtergrond

Kwalitatief hoogwaardige overheidsdiensten zijn volgens de Europese Commissie essentieel voor goed bestuur en voor de effectiviteit van het optreden van de EU en de EU-lidstaten. Nationale, regionale en lokale overheidsdiensten zijn bijvoorbeeld verantwoordelijk voor het beheer van de Europese en nationale begrotingen. Overheidsdiensten zijn ook van cruciaal belang voor het ontwerpen en uitvoeren van hervormingen en investeringen, onder meer in het kader van de nationale plannen voor herstel en veerkracht en de regionale ontwikkelingsstrategieën.

Op 29 april 2021 heeft de Commissie een werkdocument goedgekeurd om overheidsdiensten in de lidstaten bij hervormingen te ondersteunen. In het werkdocument wordt nader ingegaan op de belangrijke rol van overheidsdiensten voor de verwezenlijking van de doelstellingen van de EU en op de ervaring van de Commissie met de capaciteitsopbouw van overheidsdiensten.

Op 17 december 2021 is de deskundigengroep inzake openbaar bestuur en governance opgericht. De deskundigengroep biedt een platform voor de dialoog tussen de Commissie en vertegenwoordigers van de EU-lidstaten. Belangrijkste doelstelling is om als één verenigd bestuur gemeenschappelijke problemen op te sporen en innovatieve methoden voor te stellen.

Op 25 oktober 2023 heeft de Europese Commissie een mededeling over de versterking van de Europese administratieve ruimte (ComPAct) goedgekeurd. In de mededeling stelt de Commissie concrete maatregelen voor om de overheidsdiensten te helpen aan de behoeften van burgers en bedrijven in heel Europa te voldoen. Die behoeften kunnen verschillen per lidstaat. 

Voorgestelde kernmaatregelen

Om de samenwerking en de beleidsdialoog te bevorderen en de capaciteit en de kwaliteit van nationale, regionale en lokale overheidsdiensten te verbeteren, stelt de Europese Commissie 25 maatregelen voor. Het doel van deze maatregelen is om:

  • de samenwerking tussen overheidsdiensten te bevorderen, zodat ze zich beter kunnen voorbereiden op huidige en toekomstige uitdagingen (pijler 1 – de vaardighedenagenda voor overheidsdiensten). Zo bevordert PACE (Public Administration Cooperation Exchange) de mobiliteit van Europese ambtenaren in de EU-lidstaten om kennis en goede praktijken uit te wisselen;
  • de capaciteit van overheidsdiensten met het oog op hun digitale transformatie te versterken (pijler 2 – capaciteit voor Europa's digitale decennium). Zo zal ComPAct overheidsdiensten beter voorbereiden om AI-technologieën op een veilige en betrouwbare manier in hun activiteiten te integreren (bijvoorbeeld in audits en overheidsopdrachten);
  • de capaciteit van overheidsdiensten te versterken om de groene transformatie aan te drijven en veerkracht op te bouwen (pijler 3 – capaciteit om het voortouw bij de groene transitie te nemen). Zo zal ComPAct overheidsdiensten helpen hun organisatorische koolstofvoetafdruk te beoordelen en te verkleinen.

Daarnaast introduceert ComPAct een gemeenschappelijke reeks overkoepelende beginselen voor uitstekend functionerende overheidsdiensten.

De Commissie zal de maatregelen voornamelijk via het instrument voor technische ondersteuning (TSI) en andere EU-financiering (bijvoorbeeld het programma Digitaal Europa) uitvoeren en daarbij met alle lidstaten en belanghebbenden samenwerken. De Commissie zal verslag over de uitvoering van ComPAct uitbrengen in het kader van de rapportagevereisten van het TSI.

De lidstaten kunnen in hun eigen tempo en volgens hun behoeften en institutionele structuur aan ComPAct deelnemen. Dankzij de voorgestelde instrumenten, methoden, collegiale ondersteuning en uitwisseling van goede praktijken kunnen de lidstaten van elkaar leren, voor innovatie zorgen en hun overheidsdiensten doeltreffender doen functioneren.

Meer informatie: